bg-head-3

ภาพกิจกรรมและผลการดำเนินการ

alt

 สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้นำสูงสุดของสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรกในบรรดาสมเด็จพระสังฆราชใน ประวัติศาสตร์ นายเจ้า ผูชู นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระสังฆราชที่วัดก๋วงจี้ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536alt

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2534 นายหยาง ช่างคุน ประธานาธิบดีจีน ได้ถวายพระคัมภีร์แห่งศาสนาพุทธ "ต้าจ้างจิง" ฉบับพระเจ้าเฉียนหลง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ในระหว่างเยือนประเทศไทยนายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5-11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ในภาพนี้นายเติ้ง เสี่ยวผิง เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521เมื่อ วันที่ 3-8 กันยายน พ.ศ. 2545 นายหลี่ เผิง ประธานสภาประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายหลี่ เผิง เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2545นายหยาง ช่างคุน ประธานาธิบดีจีน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ในภาพนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงรับรองประธานาธิบดี หยาง ช่างคุน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2534เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายหู จิ่น เทา ประธานาธิบดีจีน และภริยาเข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ. 2542 นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดี กับภริยาเข้าเฝ้า ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
(ภาพพระราชทาน)เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน เข้าเฝ้า ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง
(ภาพพระราชทาน)
(ภาพพระราชทาน)
(ภาพพระราชทาน)สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน นายหู จิ่น เทา รองประธานาธิบดีจีนเป็นตัวแทนของนายเจียง เจ๋อหมิน ได้จัดพิธีถวายการต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างสมพระเกียรติ ณ บริเวณจัตุรัส ทางตะวันออกของมหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543นาย หู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางเยือนประเทศอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในภาพนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปให้การต้อนรับนายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีน ที่สนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546นายเติ้ง เสี่ยวผิง รองประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศจีน ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524


 

นายซุน เจียเจิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสูงสุดของรัฐบาลจีนในด้านวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงแรมเปยจิง กรุงปักกิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2545


เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 นายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน และนายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับพล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยกับคณะ ที่มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่งเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไทย มาเยือนประเทศจีน และได้ร่วมชมการแสดงที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมของจีน ในภาพนี้ หลังจากการแสดงแล้ว พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้สัมผัสมือแสดงความยินดีกับนักแสดงจีนบนเวทีการแสดงพลโท ผิน เกษร, พันเอก พัฒน์ อัคนิบุตร, พันเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เยี่ยมคารวะหารือข้อราชการครั้งประวัติศาสตร์กับรองนายกรัฐมนตรีเติ้งเสี่ยวผิง ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)พลโท ผิน เกษร, พันเอก พัฒน์ อัคนิบุตร, พันเอก ชวลิต ยงใจยุทธ คณะผู้แทนรัฐบาลและกองทัพไทย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังบรรลุผลสำเร็จในการเจรจาร่วมกับ ฯพณฯ เติ้งเสี่ยวผิง ประธานคณะกรรมการการทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ที่เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)


 

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2498 นายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรี ได้พบปะและสนทนากับกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมประเทศเอเชีย-แอฟริกา ที่บันดง ประเทศอินโดนีเซียนายเหมา เจ๋อตง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน พบปะกับนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษและอดีตผู้สำเร็จราชการที่ไปร่วมงานฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2508พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐนตรีไทยได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 นายเติ้ง เสี่ยวผิง รองประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน พบปะกับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไทยกับคณะ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2523alt

นายหู เย่าปัง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ได้พบปะกับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไทย ที่อยู่ระหว่างเยือนประเทศจีน ณ ทำเนียบรัฐบาลจงหนานไห่ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 นายเติ้ง เสี่ยวผิง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบปะกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน พร้อมคณะ ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย 


 

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order drugstore are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This drug works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat inflammation caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What health care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile disfunction. Young men with sexual soundness problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile dysfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is curing. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a wholesome lifestyle. Any drug may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this drug. Talk to your pharmacist to see if it’s sure to make the switch.