bg-head-3

ข่าวสาร

คมนาคม เสนอครม.อนุมัติงบฯ 1.7 พันลบ.เป็นค่าออกแบบก่อสร้างรถไฟไทย-จีน/คนร.เสนอแนวทางแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคมนาคม เตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณวงเงิน 1,706 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับค่าออกแบบก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไทย-จีน ภายหลังได้ข้อสรุปร่วมกับจีนแล้ว จากนั้นจะลงนามกับจีนในการประชุมร่วมกันครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สนร.) เสนอร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ... (ร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ) หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเมื่อ ครม.เห็นชอบจะได้นำเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอพิจารณาการยกเลิกงบลงทุน ประจำปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปู ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ.2560-2564 พร้อมกับขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงยุติธรรม เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

กระทรวงต่างประเทศ เสนอเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างเป็นพื้นที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอเรื่องการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และเสนอเอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High-Level Segment

อย่างไรก็ดี วันนี้ต้องติดตามกรณีที่สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยชาวประมงชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน ยังคงรวมตัวกันอยูที่ศูนย์บริการประชาชน (ฝั่ง ก.พ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรอฟังคำตอบจากที่ประชุม ครม.วันนี้ว่าจะยกเลิกมาตรา 34 ใน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 หรือไม่ พร้อมทั้งขอให้มีการพิจารณากำหนดขอบเขตในการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ยังคงต้องติดตามการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง ที่นายกรัฐมนตรีให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป

 

ที่มา https://goo.gl/oMqQJJ