bg-head-3

ข่าวสาร

“คลองขุดปักกิ่ง-หางโจว”เส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมโยงแผ่นดินจีนเหนือ-ใต้ไว้ด้วยกัน

 

“คลองขุดปักกิ่ง-หางโจว”ในภาษาจีนเรียกว่า“ต้ายุ่นเหอ” เป็นหนึ่งในโครงการวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลองสายนี้เริ่มต้นจากปักกิ่งยาวข้ามผ่านหลายพื้นที่ในแผ่นดินจีนไปถึงยังถึงนครหางโจว เริ่มขุดครั้งแรกในสมัยราชวงศ์สุย ช่วงปี ค.ศ. 587 ใช้เวลาขุดนาน 30 ปี ใช้แรงงานมนุษย์กว่า 6 ล้านคน จุดประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวไปยังดินแดนทางตอนใต้บริเวณปากแม่น้ำแยงซี และเพื่อเชื่อมต่อดินแดนภาคเหนือและใต้ของจีนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการเชื่อมต่อสื่อสารภายในประเทศของจีน ปัจจุบันมีความยาวทั้งหมด 1,794 กิโลเมตร และเคยได้รับการจดทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2014

แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่คลองขุดแห่งนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา China Xinhua News