bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางนโยบายของจีนต่อภูมิภาคภายใต้มติสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน สมัยที่ 19" วันที่ 8 มกราคม 2561

     วันที่ 8 มกราคม 2561 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ทิศทางนโยบายของจีนต่อภูมิภาคภายใต้มติสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน สมัยที่ 19" ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

    โดยภายในงาน ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Mr.Meng Xiangfeng รองเลขาธิการของคณะกรรมการการทำงานขององค์กรขึ้นตรงต่อศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Work Committee for Departments Directly Under the CPC Central Committee)และรองผู้อำนวยการของสำนักงานทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (General Office of the Communist Party) และ Mr.Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้ให้ความรู้และบรรยายภายในงาน

    หลังจากนั้น นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมแจกหน้างาน (ภาษาอังกฤษ)

คำกล่าว Mr.Meng Xiangfeng (ภาษาไทย)