bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา 10 ม.ค.2561 "นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนและลาวจากกรณีเมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 ผู้แทนรัฐบาลจีนและลาวได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการกองทุนพิเศษสำหรับประเทศลาว" โดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


     จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๐ ม.ค.๖๑) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนและลาวจากกรณีเมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๑ ผู้แทนรัฐบาลจีนและลาวได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการกองทุนพิเศษสำหรับประเทศลาว จากความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ก่อนที่ทั้งจีนและลาวจะไปเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ (2nd Mekong-Lancang Leaders’ Meeting) หรือ LMC (Lancang-Mekong Cooperation) ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีจีนกับกัมพูชาเป็นประธานร่วม สำหรับฝ่ายจีนนำโดย นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นกลไกความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ที่ร่วมกันสร้างโดย ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม ความสมัครใจ และหลักฉันทามติ และเมื่อเดือน มี.ค.๖๐ ได้จัดให้มีการจัดการประชุมระดับผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน และได้ประกาศจัดตั้งกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยในที่ประชุมดังกล่าวนี้ จีนได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และเสนอเงินทุนจำนวน ๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือขนาดกลางและขนาดย่อมของ ๖ ประเทศในตลอด ๕ ปี นับจากนั้นเป็นต้นมา

 

๒. มุมมองของจีนกับลาว

      ๒.๑ นายหวัง เหวินเทียน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศลาว ผู้แทนรัฐบาลจีนในการลงนามข้อตกลงดังกล่าว กล่าวว่า การดำเนินโครงการกองทุนพิเศษสำหรับประเทศลาว อย่างเป็นทางการนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันสำคัญอีกครั้งหนึ่งระหว่างจีนและลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง จีนหวังว่าจะประสานงานกับลาวอย่างแน่นแฟ้น ร่วมกันคิด ร่วมกันทำโครงการนี้ให้สำเร็จ และร่วมกันวางแผนความร่วมมืออื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต

      ๒.๒ นายคำเพา เอินทะวัน(Khamphao Ernthavanh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กล่าวว่า ตั้งแต่โครงการความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเริ่มขึ้นเป็นต้นมา มีผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า จีนให้ความสำคัญอย่างสูงและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานทุกอย่างตามแถลงการณ์ซานย่า โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเก็บเกี่ยวในช่วงต้นและโครงการกองทุนพิเศษแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

 

๓. สำหรับความเคลื่อนไหวของไทย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

      ๓.๑ เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (ค.ศ.๒๐๑๘-๒๐๒๒) และร่างปฏิญญาพนมเปญ สำหรับการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวทั้งสอง ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

      ๓.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (ค.ศ.๒๐๑๘-๒๐๒๒)และร่างปฏิญญาพนมเปญ สำหรับการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๒

 

๔. ข้อสังเกต 

      ๔.๑ แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (ค.ศ.๒๐๑๘ - ๒๐๒๒) แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง ทั้ง ๖ ประเทศ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้าโดยอิงตามปฏิญญาซานย่า และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มความกินดีอยู่ดีของประชาชน ลดช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาคและการสร้างชุมชนแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและในอาเซียน โดยคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาของทุกประเทศสมาชิก บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ หลักฉันทามติและความสมัครใจ ส่วนแผนปฏิบัติการฯ จะเป็นแผนฯ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ตามปฏิญญาซานย่าและมีแนวทางสอดคล้องกับสามเสาหลักของอาเซียน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้ระบุถึงการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เร่งด่วน (priority areas) ๕ สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการเกษตร และการลดความยากจน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กล่าวถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแบบอย่างเพื่อการลดความยากจนด้วย

      ๔.๒ ร่างปฏิญญาพนมเปญ เอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำของประเทศสมาชิกฯ โดยมีสาระที่อิงตามปฏิญญาซานย่า และแผนปฏิบัติการฯ โดยผู้นำทั้ง ๖ ประเทศตระหนักว่าประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง ๖ ประเทศ มีแม่น้ำโขง – แม่น้ำล้านช้างเป็นตัวเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมของกรอบความร่วมมือ ซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก

 

บทสรุป การประชุมในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ประกอบกับมีการจัดตั้งกลไกสถาบันที่เป็นรูปธรรม และการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ระดับโลกเพื่อการศึกษาแม่น้ำโขง และการดำเนินงานของกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง รวมทั้งการจัดตั้งสำนักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างแห่งชาติ/ หน่วยประสานงานชั่วคราวของทั้ง ๖ ประเทศ โดยประเทศสมาชิก กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง จะมุ่งเน้นงานตามเจตนารมณ์ที่เปิดกว้าง การมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับการสร้างประชาคมอาเซียน กรอบความร่วมมืออาเซียน – จีน และสอดคล้องกับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และกลไกความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่น ๆ สำหรับร่างปฏิญญาฯ ได้กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือใน ๓ เสาหลักตามที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นแนวทางและเป็นบทบัญญัติที่จะนำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ รวมทั้งการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ในการสนับสนุนโครงการเร่งด่วนและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผู้นำและแนวทางของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก สำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆ จากการประชุมฯ จะได้นำเสนอต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ 

 

ประมวลโดย :

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/85288 และเว็บไซต์ https://voicetv.co.th/read/S1_j16hXz  รวมทั้งเว็บไซต์ www.bbrtv.com/2018/0103/371591.html และเว็บไซต์ www.ryt9.com/s/cabt/2762696 ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.prachachat.net/politics/news-95815 )