bg-head-3

ข่าวสาร

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย.๖๑ : รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุล โดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน

รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุลโดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เซาท์ไชน่า มอร์นิงโพสต์ ได้รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๑ โดยอ้างคำแถลงของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่ระบุว่า ชาวฮ่องกงกว่า ๒.๘ ล้านคน ที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ จะได้รับแจกเงินจากรัฐบาลสูงสุด ๔,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคน (ราว ๑๕,๘๘๖ บาท) โดยจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ประชาชนผ่าน Community Care Fund โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินได้แก่ผู้มีรายได้ต่ำไม่ถึง ๑๕,๕๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อเดือน เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี, แม่บ้าน และผู้เกษียณ รวม ๒.๘ ล้านคน หรือเทียบเป็นสัดส่วน ๑ ใน ๓ ของประชากรฮ่องกง ขณะที่ประชากร ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์รับเงินสนับสนุน จะได้สิทธิรับการลดหย่อนภาษีต่างๆ

๒. จำนวนเงินที่รัฐบาลฮ่องกงจะแจกจ่ายคืนประชาชน ตามโครงการนี้จะมีทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ฮ่องกง จากงบประมาณปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ที่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย(เกินดุล)สูงถึง ๑.๓๘ แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว ๕.๕ แสนล้านบาท) จากความสำเร็จอย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่องยาวนาน ในการบริหารนโยบายการค้าเสรี และเป็นเมืองแห่งศักยภาพการแข่งขันฯ อันดับต้นๆ ของจีนหลายทศวรรษที่ผ่านมา

๓. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก ๒๓๕ เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันเตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกง และ Disneyland) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๑๐๕.๗ ตารางกิโลเมตร และจากสถิติของ Census and Statistics Department ของฮ่องกง ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ฮ่องกงมีประชากรประมาณ ๗.๓๗ ล้านคน ประกอบด้วยเพศชาย ๓.๓๘ ล้านคน และเพศหญิง ๓.๙๘ ล้านคน มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรร้อยละ ๐.๙

บทสรุป

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนภายใต้หลักการ “One country, two systems” ตามที่ระบุในกฎหมายธรรมนูญของฮ่องกง The Basic Law of the Hong Kong SAR of the People's Republic of China ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อปี ๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) กฎหมายนี้ระบุให้ฮ่องกงธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมในปัจจุบันเป็นเวลาอีก ๕๐ ปี (ถึงปี ๒๐๔๗ หรือ พ.ศ.๒๕๙๐) และภายใต้หลักการดังกล่าว จีนได้ให้อิสระแก่ฮ่องกงอย่างมากในการบริหารบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการต่างประเทศและด้านการทหาร ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้พบว่า จำนวนเศรษฐีเงินล้านในฮ่องกงทะลุหลักหนึ่งล้านคนในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ขณะที่ประชากรฮ่องกงทั้งหมดมี ๗.๓๖ ล้านคน หรือเทียบสัดส่วนได้ถึง ๑ ใน ๗ คน โดยจำนวนเศรษฐีเงินล้านในฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เทียบกับปีก่อนหน้าจากราคาอสังหาริมทรัพย์และหุ้นที่กำลังร้อนแรง

ประมวลโดย : พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

https://mgronline.com/china/detail/9610000030822

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/about-china/country/hongkong/