bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง)

-----------------------

            คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

ทุนการศึกษา(ออนไลน์)ประจำปี ๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๑๘ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑.

ร้อยตำรวจโทหญิง นราวดี ผาวงศ์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา

 

๒.

ร้อยตำรวจเอก ตนิษฐ์ กองวิบูลศิริ

รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2

 

๓.

สิบตำรวจตรี ปิยะธิดา ชูทองรัตน์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๔.

พันตำรวจโท ปณิธาน ชุมทอง

รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

 

๕.

พันตำรวจโทหญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์

รองผู้กำกับการฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง

 

๖.

พันตำรวจตรีสิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า

สว.กก.4บก.สส.สตม.

 

๗.

พันตำรวจตรีหญิง จุฑามาศ ชัยทรัพย์

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

 

๘.

สิบตำรวจโทหญิง รุ่งนภา เจริญพันธ์

ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

 

๙.

สิบตำรวจโทหญิง วรัญญา เชียงแขก

ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่

 

๑๐.

สิบตำรวจโทหญิง ปรียานุช แดงเดช

ผบ.หมู่ ฝ่ายตม.ขาเข้า ด่านตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๑.

นางสาวนิภาพร ครอบนพรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมสรรพสามิต

๑๒.

นายสุรเชษฐ์ แก่นชา

นักวิชาการภาษีชำนาญการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๓.

นางสาวพรสุดา เจียมพัฒนาตระกูล

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

๑๔.

นางสาวนิจจารีย์ กีรติบำรุงพงศ์

อัยการประจำกอง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑๕.

นางสาวอิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๖.

นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๗.

นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน

วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๑๘.

นางสาวรัตชวี วัชรคีรี

นิติกร

 

      ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕       

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

     ทางสมาคมฯ จะดำเนินการแจ้งวิธีการในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ไปทางอีเมล์ของท่านโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน