bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๖/๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

-----------------------

            คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

ทุนการศึกษา(ออนไลน์)ประจำปี ๒๕๖๕ (ใหม่) จำนวน ๕๔ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.

ร้อยเอกชวิทย์ คูณคำ

รักษาราชการ นายทหารพระธรรมนูญผู้ช่วยสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.

พันตำรวจโท ธีระ วงศ์ราช

รอง ผกก.ฝอ.ยธ. สกบ.

 

๓.

ร้อยตำรวจเอก การ์ดศิลา วงศ์ชัย

รอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

 

๔.

ร้อยตำรวจเอกหญิง จิรัฏฐ์ เหล่าไพโรจน์

รองสารวัตรสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 

๕.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชนากานต์ นิรัมย์

รอง สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง

 

๖.

ร้อยตำรวจเอกวัทน์สิริ อินต๊ะทา

รอง สว.กก.สสน.บก.ป.

 

๗.

ร้อยตำรวจเอก ศิรวิทย์ กลิ่นเฟื่อง

รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางรัก

 

๘.

ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริสา นิยมญาติ

รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๖

 

๙.

ร้อยตำรวจเอกหญิง อัจฉรา มะโนคำ

นายเวร (สัญญาบัตร ๑) ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

 

๑๐.

ร้อยตำรวจโทหญิง ธนานันต์ เครือบัว

รองสารวัตรฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ

 

๑๑.

ร้อยตำรวจโท นุกูล ใจอารี

รองสารวัตร(สอบสวน) กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปราม

 

๑๒.

ร้อยตำรวจโทหญิง ปรียาภรณ์ พร้อมโภคิน

รอง สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)

๑๓.

ร้อยตำรวจโทหญิง ปวันรัตน์ พิพิธพงศ์สันต์

รองสารวัตร กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

๑๔.

ร้อยตำรวจโทหญิง ปวีณ์นุช คงสุทธิ์

รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต

 

๑๕.

ร้อยตำรวจโทหญิง สิริกานต์ รังคะวงษ์

รอง สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่

 

๑๖.

ร้อยตำรวจโทหญิง อภิรดา ทัศบุตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด

 

๑๗.

สิบตำรวจเอก ณัฐจักรพนธ์ มียันต์

ผบ.หมู่(ป.) สน.บางยี่เรือ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๘.

พันตำรวจตรีหญิง จีระรัช โพธิติ

สารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒

 

๑๙.

สิบตำรวจเอกหญิง กชพรรณ เกื้อสม

ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม.

 

๒๐.

สิบตำรวจโทหญิง ศิริกัณยามาส นิโครธานนท์

ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.๒

 

๒๑.

สิบตำรวจโทหญิง กนกพร ม่วงโพธิ์เงิน

ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

 

๒๒.

สิบตำรวจโทหญิง อัสมา วรโชคจินดา

ผบ.หมู่ ด่าน ตม. ทอ.เชียงใหม่ บก. ตม.๒

 

๒๓.

สิบตำรวจโท พรรพิภักดิ์ หนูเกิด

ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

 

๒๔.

สิบตำรวจโทหญิง จณันภัสร์ จันทร์จรัสพัฒน์

ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่

 

๒๕.

สิบตำรวจโทหญิง พีรันธร กิติราช

ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่

 

๒๖.

สิบตำรวจโทหญิง วิชญาดา พูลสมบัติ

ผบ.หมู่ กก.๔ บก.สส.สตม.

 

๒๗.

สิบตำรวจโทหญิง สุชาวดี วงศ์มยุรา

ผู้บังคับหมู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๘.

นายพันธวิศ ชีวะพันธ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

กรมการจัดหางาน

๒๙.

นางสาวรัตนากร ศรีเมือง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

๓๐.

นางสาวณฐกันต์ เกาเต๊ะ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

๓๑.

นางสาวอภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 

๓๒.

นางอริสา อ่วมคง

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓๓.

นางสาววรรษมน วิสีปัต

นักวิชาการเผยแพร่

 

๓๔.

นางสาวชุรีภรณ์ เสียงล้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

๓๕.

นางสาวอภิชญา พีรธรรมานนท์

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓๖.

นางสาวจีรนุช อภิชนสาคเรศ

นิติกร

สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓๗.

นางศรีปภาดา นิธิสุวโชค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กระทรวงยุติธรรม

๓๘.

นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท์

นิติกรชำนาญการ

 

๓๙.

นางสาวลตานต์ ไชยพฤกษ์กุล

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กระทรวงศึกษาธิการ

๔๐.

นางสาวประภาพรรณ นกแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

กระทรวงสาธารณสุข

๔๑.

นายปิยพล ดาอินวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๒.

ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ ชมภูยอด

รองสารวัตร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๔๓.

นายเกียรตินิยม ฉิมพลี

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

๔๔.

นางสาวอุบลรัตน์ แพเจริญชัย

พนักงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบาลและยุทธศาสตร์

๔๕.

นายธีรวุฒิ ใจเพชร

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ ๔

๔๖.

นางสาวมยุรา ยามาโมโต้

เลขานุการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๔๗.

นางสาวณิยารินทร์ ธนะบุณยชัยนนท์

ผู้ช่วยเลขา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๔๘.

นางสาวพรปวีณ์ คณาวุฒิ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต

๔๙.

นางสาวจินติมา กริยาผล

พนักงานไต่สวน ระดับกลาง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๕๐.

นางสาวสกุณา เปลี่ยนปรีชา

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๕๑.

นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๕๒.

นายกรณ์ ศินารักษ์ ณ จำปาศักดิ์

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

๕๓.

นางสาวศิริพร ทาทอง

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

๕๔.

นางสาวฐิติรัตน์ สุพรรณวัฒนกุล

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

     ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

ทางสมาคมฯ จะดำเนินการแจ้งวิธีการในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ไปทางอีเมล์ของท่านโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน