bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๗/๒๕๖๕
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------


     คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
     ทุนการศึกษา(ออนไลน์)ประจำปี ๒๕๖๕ (อายุเกิน) จำนวน ๑๓ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑.

พันตำรวจโทหญิง มานิดา วิสุทธิพัฒน์

สว.บศ.ศฝร.ภ.๖

 

๒.

พันตำรวจโทหญิง ณัชชา​ เขมะสิงคิ

รองผู้กำกับการ​ กองบังคับการตำรวจตระเวนขายแดนภาค ๒

 

๓.

ร้อยตำรวจเอกหญิง อิสรีย์ แก้วอุดม

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

 

๔.

ร้อยตำรวจเอก ปัญญวัฒน์ พรมมาก

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๕.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ภัทรมน จิตตสัจจะ

รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.๖

 

๖.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชุติญาณิวชร ทวีเรืองวงศ์

รอง สว.กก.๔ บก.สส.สตม.

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

๗.

จ่าสิบตำรวจหญิง ฉัตรรัตน์ อาริยะศักดิ์ชุติ

ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กทม.

๘.

นางสาวจงกลวิณี บุญวิเศษ

นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานสุขาภิบาลสิ่แวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๙.

ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล

ผู้อำนวยการกองสมุุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

กรมคุมประพฤติ

๑๐.

นางสาวขนิษฐ ยมทัศน์

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๑.

นางสาวทัยกี ศิลปสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๒.

นางสาวกมลมาลย์ เหล่าพลประทีป

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๓.

นางนริสรา เมืองสว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

     ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕


(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน