bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสมาคมฯ เรื่องการเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาภาษาจีน ประจำปี 2565

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ที่ ๔/๒๕๖๕
เรื่อง เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

     ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ได้ดำเนินการมอบทุนให้กับข้าราชการประเทศไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๗ แล้วนั้น

     ในการนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จะดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการพิจาณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษารุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนแบบออนไลน์ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (กันยายน ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖)

     จึงขอเชิญข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในเอกสารแนบ สมัครขอรับทุน โดยส่งเอกสารเข้ามายัง สมาคมฯ และจะทำการปิดรับสมัครภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายไพศาล พืชมงคล)
อุปนายกและเลขาธิการ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษาภาษาจีน (ออนไลน์) รุ่น ๑๘

๑. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
  ๑.๑ เป็นราชการ
  ๑.๒ ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าเรียนภาษาจีน (ออนไลน์) ได้ (ต้องมีเอกสารยืนยัน)
  ๑.๓ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  ๑.๔ ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนกับสมาคมฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ๓,๕๐๐ บาท (อบรมแบบออนไลน์ ๓๐ ชั่วโมง)
  ๑.๕ หากมีผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๑.๖ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
     
๒. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
  ๒.๑ หนังสือแจ้งอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
  ๒.๒ ประวัติส่วนตัว
  ๒.๓ รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๔ ใบ จัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำมาให้ทางสมาคมฯ ในวันสัมภาษณ์ โดยต้องเป็นรูปถ่ายในชุดปกติเท่านั้น (ไม่ใช่รูปถ่ายชุดราชการ)
  ๒.๔ วุฒิการศึกษาล่าสุด
  ๒.๕ หนังสือรับรองการทำงาน
  ๒.๖ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
  ๒.๗ แบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ ๑ ชุด กรอกผ่าน google form เท่านั้น
  ๒.๘ สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕
     
๓. ระยะเวลาการศึกษา ๑๑ เดือน
  เปิดภาคเรียนช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เข้าเรียนผ่าน Application ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดในช่วงเรียนแบบออนไลน์
  ภาคเรียนที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖) เรียนออนไลน์เท่านั้น
  ภาคเรียนที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖) หากสถานการณ์ Covid-๑๙ ดีขึ้นสามารถเดินทางได้ จะต้องเดินทางไปเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
     
๔. วิธีการสมัคร
  ๔.๑ กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ตางลิงค์ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  ๔.๒ เมื่อกรอกข้อมูลและกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มเข้าสู่อีเมลของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
  ๔.๓ เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร ส่งมาให้ทางสมาคมฯ ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ แล้วดำเนินการแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบ
  ๔.๔ เมื่อทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารแนบแล้ว จะดำเนินการตอบกลับไปทางอีเมล ถือว่าการสมัครเป็นอันเสร็จสิ้น
หลังจากนั้นทางสมาคมฯ จะกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และแจ้งไปทางอีเมลอีกครั้ง
     
๕. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียน  ต่อคนดังต่อไปนี้
  ๕.๑ ค่าเทอมเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ หยวน/ทุน)
  ๕.๒ ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (พักห้องละ ๒ คน)(ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน)
  ๕.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
    ๕.๓.๑ ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
    ๕.๓.๒ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล
    ๕.๓.๓ ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)
    ๕.๓.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)
     
๖. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด)  ต้องรับผิดชอบมีดังนี้
  ๖.๑ ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ๑,๕๐๐ บาท (หรือจ่ายตามจริง)
    - ค่าการจัดทำวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖๐๐ หยวน (หรือจ่ายตามจริง)
  ๖.๒ ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา)
    (ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)
  ๖.๓ ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี) 
  ๖.๔ ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) ๑,๐๐๐ หยวน/คน/ปี
  ๖.๕ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ หยวน/คน
  ๖.๖ ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์) 
  ๖.๗ ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/คน
  ๖.๘ ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ๖,๐๐๐ หยวน/คน
  ๖.๙ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
    *(เทียบเคียงจากอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/คน) 
หมายเหตุ*
  - รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัวเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๐:๔๐:๒๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้นจึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ ๖๐ คือ เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

 

รายชื่อหน่วยงานที่ทางสมาคมฯ ทำหนังสือแจ้ง

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
๑๐ กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๑ กรมศุลกากร
๑๒ กรมสรรพากร
๑๓ กรมศิลปากร
๑๔ กรมการขนส่งทางบก
๑๕ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๖ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ สำนักงานอัยการสูงสุด
๑๘ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑๙ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒๐ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒๑ กระทรวงการคลัง
๒๒ กระทรวงการต่างประเทศ
๒๓ กระทรวงคมนาคม
๒๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕ กระทรวงพลังงาน
๒๖ กระทรวงมหาดไทย
๒๗ กระทรวงยุติธรรม
๒๘ กระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ
๓๑ กระทรวงสาธารณสุข
๓๒ ศาลรัฐธรรมนูญ
๓๓ ศาลยุติธรรม
๓๔ ศาลปกครอง
๓๕ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.)
๓๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
๓๗ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)
๓๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
๓๙  
๔๐  
๔๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๔๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๔๓ ราชบัณฑิตยสถาน
๔๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๕  
๔๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๔๗ การไฟฟ้านครหลวง
๔๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย
๕๐ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๕๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๕๒ การประปานครหลวง
๕๓ การประปาส่วนภูมิภาค
๕๔ องค์การจัดการน้ำเสีย
๕๕ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕๖ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๕๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕๘ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๕๙ องค์การเภสัชกรรม
๖๐ การกีฬาแห่งประเทศไทย
๖๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๖๒ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๖๓ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๖๔ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

update ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565