bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
     ๑.๑ รับราชการ
     ๑.๒ ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๐ ปี (ยกเว้นศึกษาต่อเนื่อง)
     ๑.๓ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
     ๑.๔ มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น : ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์
     ๑.๕ หากมีผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     ๑.๖ สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้.
     ๑.๗ ผ่านการรับรองจากทางต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา ๑๑ เดือน

๒. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
     ๒.๑ หนังสือแจ้งอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
     ๒.๒ ประวัติส่วนตัว
     ๒.๓ รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๔ ใบ โดยต้องเป็นรูปถ่ายในชุดปกติเท่านั้น (ไม่ใช่รูปถ่ายชุดราชการ)
     ๒.๔ วุฒิการศึกษาล่าสุด
     ๒.๕ หนังสือรับรองการทำงาน
     ๒.๖ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
     ๒.๗ กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย อย่างละ ๑ ชุด
     ๒.๘ สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ (ถ้ามี)

๓. ระยะเวลาการศึกษา ๑๑ เดือน
     โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๔. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียน ต่อคนดังต่อไปนี้
     ๔.๑ ค่าเทอมเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ หยวน/ทุน)
     ๔.๒ ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (พักห้องละ ๒ คน)(ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน)
     ๔.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
            ๔.๓.๑ ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
            ๔.๓.๒ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล
            ๔.๓.๓ ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)
            ๔.๓.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)

๕. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด) ต้องรับผิดชอบมีดังนี้
     ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ๑,๗๑๕ บาท (หรือจ่ายตามจริง)
            - ค่าการจัดทำวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖๐๐ หยวน (หรือจ่ายตามจริง)
     ๕.๒ ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา)(ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)
     ๕.๓ ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี)
     ๕.๔ ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) ๑,๐๐๐ หยวน/คน/ปี
     ๕.๕ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ หยวน/คน
     ๕.๖ ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
     ๕.๗ ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/คน
     ๕.๘ ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖,๐๐๐ หยวน/คน
     ๕.๙ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
     *(เทียบเคียงจากอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/คน)

หมายเหตุ*
- รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัวเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๐:๔๐:๒๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้นจึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ ๖๐ คือ เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ