bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์สำหรับข้าราชการประจำปีการศึกษา 2564 ชุดที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์สำหรับข้าราชการประจำปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น.
ผ่าน Application Zoom

 

รหัส

ชื่อ - นามสกุล

วัน

เวลา

A001

ร.ต.อ.หญิง

พรรณพร ปกครอง

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A003

ร.ต.อ.หญิง

ณัฐฌา ประสิทธิ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A006

นางสาว

ปุณยนุช ชินจักร

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A051

ร.ต.

อภิวัฒน์ สนิมทอง

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A052

นางสาว

พิริยา ศรีกัลยา

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A054

ส.ต.ท.

วุฒิพงษ์ ทีปะปาล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.00 – 18.30 น.

A007

นางสาว

กรภัทร รอสูงเนิน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A009

นาย

หัสชัย หนูอุไร

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A011

ส.ต.ท.หญิง

พีรยา มีศิริ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A055

นางสาว

สุธาสินี ชิดเครือ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A056

จ.ส.ต.

รมณ อุ่นพงษ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A058

นางสาว

บุญสิตา กิติคุณ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

18.30 – 19.00 น.

A013

นางสาว

วีณาภรณ์ พรมพิทักษ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A018

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง

ภูริชญา วัฒนสันติพงศ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A021

นางสาว

อิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A059

ร.ต.อ.หญิง

ชินะตา ไอษรไพร

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A062

ร.ต.อ.หญิง

อภิญญา สินธุสังข์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A065

นาย

ชนัญชัย มะโน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.00 – 19.30 น.

A022

ร.ต.อ.

กษิดิศ สันติปรีชาวัฒน์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A025

นางสาว

สำราญ ฉิมนอก

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A032

จ.ส.ต.หญิง

ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A066

นาย

สุรเชษฐ์ แก่นชา

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A067

นางสาว

อัจฉรา มะโนคำ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A069

นาย

เกียรตินิยม ฉิมพลี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

19.30 – 20.00 น.

A071

พ.ต.ท.

ชยุติ พงษ์ศักดิ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A072

พ.ต.อ.

ชาตเวท พงษ์ศักดิ์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A073

ร.ต.อ.หญิง

สุดารัตน์ โพธิ์สัตย์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A075

พ.ต.ท.

จักริน พิริยะจิตตะ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A079

นาย

กฤติเมธ ศิริกูล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A080

ร.ต.อ.หญิง

ขวัญสิรินาฏ ไทยราช

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.00 – 20.30 น.

A081

นาย

ชลนที หนูบุญ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

A085

ร.ต.ท.

จริวัฒน์ ประสพพรพิบูลย์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

A088

ร.ต.อ.หญิง

มะลุลี คำคง

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

A091

นาย

พิเชษฐ์ ดวงศรี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

A105

นางสาว

สุนันทา ศิริกุล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

A106

ว่าที่ พ.ต.ต.

วริทธิ์ธร ชูนาค

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

20.30 – 21.00 น.

หมายเหตุ : หากขัดข้องกรณีไม่ได้รับ Meeting ID ผ่านทางอีเมลกรุณาแจ้งมายังสมาคมฯ line id : thai-chinese เท่านั้น

 

สำหรับขั้นตอนและวิธีการในการสัมภาษณ์ สามารถดูได้ผ่านทางลิงค์ ขั้นตอนและวิธีการในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับข้าราชการขอรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์ ประจำปี 2564