bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ เข้าร่วมแถลงการณ์ร่วมของพรรคการเมืองโลก องค์กรทางสังคม และ think tanks ในความพยายามอย่างอิสระในการสำรวจเส้นทางสู่ประชาธิปไตยและการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน

JOINT STATEMENT OF WORLD POLITICAL PARTIES, SOCIAL ORGANISATIONS AND THINK TANKS ON MAKING INDEPENDENT EFFORTS TO EXPLORE THE PATH TOWARD DEMOCRACY AND WORKING TOGETHER TO PROMOTE COMMON DEVELOPMENT

     Democracy represents an important achievement of humanity in the advancement of political civilisation, and development an eternal pursuit throughout human history. People of different countries and regions, through their unremitting explorations, have brought about distinctively varied forms of democracy and development paths, presenting a magnificent spectacle of flourishing human civilisations. Political parties, as they are in a position to build, preserve and develop democracy, have been charged with the important mission to realise democracy and promote development. In view of the above, we, the 351 political parties, social organisations and think tanks from 140 countries and regions, issue a joint statement to the whole world as follows:

     I. We are of the view that the world we live in is a diverse and colorful one. Diversity is what defines the fascinating feature of human civilisations, and indeed the source of vitality and dynamism for the development of the world. The ways and means of realising democracy are varied. Since different countries and regions may not necessarily share the same history, culture, social system and development stage, there does not exist any system of democracy or pattern of development that is applicable to all countries. The practice of judging the rich variety of political systems around the world by a single yardstick, or observing the colorful political civilisations of the humanity from a monochromatic sight, is in itself undemocratic. Nor is it conducive to development.

     II. We are of the view that the best way to evaluate whether the political system of a country is democratic and efficient is to observe whether the succession of its leading body is orderly and in line with the law, whether all people can manage state affairs and social, economic and cultural affairs in conformity with legal provisions, whether the public can express their requirements without hindrance, whether all sectors can efficiently participate in the country’s political affairs, whether national decisions can be made in a rational, democratic way, whether professionals in all fields can be part of the team of national leadership and administrative systems through fair competition, whether the ruling party can serve as a leader in state affairs in accordance with the Constitution and laws, and whether the exercise of power can be kept under effective restraint and supervision.

     III. We are of the view that the judgement on whether a country is democratic hinges on whether the people can become the real masters of the country. While it is necessary to observe whether the people can enjoy the right to vote, it is even more important to observe whether their right of extensive participation is guaranteed. While it is necessary to observe what verbal promises the people get during election campaigns, it is even more important to observe how many of the promises are fulfilled after elections. While it is necessary to observe what political procedures and rules are stipulated in regulations and laws, it is even more important to observe whether these regulations and laws are rigorously enforced. While it is necessary to observe whether the exercise of power follows democratic rules and procedures, it is even more important to observe whether the exercise of power is truly subject to the supervision and restraint by the people.

     IV. We are of the view that democracy is the right of all peoples, rather than an exclusive privilege of the few. The judgement on whether a country is democratic or not should be made by their people. We stand opposed to acts that interfere in the internal affairs of others in the name of democracy.

     V. We are of the view that the point of departure as well as the goal of the development of human society should be to improve people’s wellbeing and to achieve well-rounded human development. The promotion of democracy should focus on the continuous realisation of people’s aspiration for a better life and the upliftment of their sense of fulfillment, happiness and security. Currently, countries need to especially strengthen cooperation in the fields of poverty alleviation, food security, COVID-19 response and vaccines, development financing, climate change and green development, industrialisation, digital economy and connectivity, and to accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, so that concentrated efforts are devoted to solve problems of the greatest, most immediate and most practical concern to the people. All countries and all peoples of the world deserve the opportunity and right to development. Efforts need to be made to promote inclusive development and ensure that no country is left behind.

     VI. We are of the view that to make international relations more democratic is the trend of the times and the only way to realise this lies in putting true multilateralism into practice. As mankind is faced with various challenges and global issues, the effective response thereto can only be found in more inclusive global governance, more effective multilateral mechanism and more proactive regional cooperation. Better performance in the practice of multilateralism can always lead to better answers to the common problems facing humanity.

     VII. We are of the view that efforts to build a human community with a shared future point the right direction to the development and progress of civilisation. The shared human values of peace, development, fairness, justice, democracy and freedom must serve as guidance in the endeavour to build such a community with a strong sense of responsibility for the future of humankind, so that countries with different social systems, ideologies, histories, cultures and levels of development can share interests, rights and responsibilities in international affairs and work together to build a better world.

     Deeply aware of the joint mission placed on our shoulders to promote democracy and improve people’s livelihood, we undertake to work hand in hand to rise above all kinds of differences, promote exchanges and mutual learning, enhance mutual understanding and build broad consensus, so that we continue to make our due contribution to the people’s wellbeing, national development, world peace and human progress.

 

แถลงการณ์ร่วมของพรรคการเมืองโลก องค์กรทางสังคม และ think tanks ในความพยายามอย่างอิสระในการสำรวจเส้นทางสู่ประชาธิปไตยและการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน


     ประชาธิปไตยนั้นได้แสดงถึงความสำเร็จที่สำคัญของมนุษยชาติในความก้าวหน้าของอารยธรรมทางการเมือง และการพัฒนาการแสวงหาชั่วนิรันดร์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผู้คนจากหลากหลายประเทศและภูมิภาคได้มีส่วนที่ก่อให้เกิดรูปแบบประชาธิปไตยและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปผ่านการสำรวจอย่างไม่ลดละ นำเสนอภาพที่น่าตื่นตาของอารยธรรมมนุษย์ที่เฟื่องฟู พรรคการเมืองในฐานะที่พวกเขาอยู่ในฐานะที่จะสร้าง รักษา และพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สำคัญในการทำให้ประชาธิปไตยเป็นจริงขึ้นมาและส่งเสริมการพัฒนาเหล่านั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น พวกเราทั้ง 351 พรรคการเมือง องค์กรทางสังคม และ think tanks จาก 140 ประเทศและภูมิภาค จึงออกแถลงการณ์ร่วมทั่วโลกดังนี้:

     I. เรามีความเห็นว่าโลกที่เราอาศัยอยู่มีความหลากหลายและมีสีสัน ความหลากหลายคือสิ่งที่กำหนดและบ่งชี้ลักษณะที่น่าสนใจในอารยธรรมของมนุษย์ และแท้จริงแล้วความหลากหลายนี้เป็นแหล่งที่มาของความมีชีวิตชีวาและพลวัตสำหรับการพัฒนาของโลก วิธีการและแนวทางในการทำให้ประชาธิปไตยเป็นจริงนั้นมีความหลากหลาย เนื่องจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ อาจไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระบบสังคม และขั้นตอนการพัฒนาที่เหมือนกัน จึงไม่มีระบบประชาธิปไตยหรือรูปแบบการพัฒนาใดๆ ที่ใช้ได้กับทุกประเทศ แนวปฏิบัติในการตัดสินระบบการเมืองที่หลากหลายทั่วโลกด้วยหลักเกณฑ์ หรือการสังเกตอารยธรรมทางการเมืองที่มีสีสันของมนุษยชาติจากภาพสีเดียว ถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่เอื้อต่อการพัฒนา

     II. เรามีความเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินว่าระบบการเมืองของประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพหรือไม่ คือการสังเกตว่าการสืบทอดตำแหน่งผู้นำของตนมีระเบียบและสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ บุคคลดังกล่าวจะจัดการกิจการของรัฐและสังคมได้หรือไม่ บุคคลดังกล่าวสามารถจัดการเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายได้หรือไม่ ประชาชนจะสามารถแสดงความต้องการได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือไม่ ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การตัดสินใจระดับชาติสามารถทำได้อย่างมีเหตุผลและเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ต่าง ๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำระดับชาติและระบบการบริหารผ่านการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ว่าพรรคการเมืองจะเป็นผู้นำในกิจการของรัฐตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้หรือไม่ รวมถึงสามารถใช้อำนาจภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพได้เหรือไม่

     III. เรามีความเห็นว่าการตัดสินว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนสามารถเป็นเจ้านายที่แท้จริงของประเทศได้หรือไม่ นอกจากความจำเป็นที่จะต้องสังเกตว่าประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องสังเกตว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางได้รับการประกันและรับรองหรือไม่ นอกจากความจำเป็นที่จะต้องสังเกตคำสัญญาทางวาจาที่ผู้คนได้รับในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการสังเกตว่าคำมั่นสัญญาจำนวนเท่าใดที่บรรลุผลหลังการเลือกตั้ง นอกจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ทางการเมืองที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมาย สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องสังเกตว่ากฎระเบียบและกฎหมายเหล่านี้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดหรือไม่ นอกจากความจำเป็นที่จะต้องสังเกตว่าการใช้อำนาจเป็นไปตามกฎและขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องสังเกตว่าการใช้อำนาจอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการควบคุมจากประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่

     IV. เรามีความเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน มากกว่าที่จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคนเพียงไม่กี่คน การตัดสินว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ควรทำโดยประชาชนของตน เรายืนหยัดต่อต้านการกระทำที่แทรกแซงกิจการภายในของผู้อื่นในนามของประชาธิปไตย

     V. เรามีความเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจและเป้าหมายของการพัฒนาสังคมมนุษย์ควรที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นดีขึ้นและเกิดการพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้าน การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยควรทความเข้าใจถึงความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นและการยกระดับความรู้สึกของการได้รับการตอบสนองความสุขและความมั่นคงในชีวิตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันประเทศต่างๆ จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการบรรเทาความยากจน ความมั่นคงด้านอาหาร การตอบสนองต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และวัคซีน การจัดหาเงินทุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมต่อ และเพื่อเร่งดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN 2030 เพื่อให้มีความพยายามอย่างเข้มข้นในการแก้ปัญหาของความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เร่งด่วนที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ทุกประเทศและทุกชนชาติทั่วโลกสมควรได้รับโอกาสและสิทธิในการพัฒนา จำเป็นต้องมีความพยายามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุม และทำให้แน่ใจว่าไม่มีประเทศใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

     VI. เรามีความเห็นว่าการจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้กลายมาเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน และวิธีเดียวที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้คือการนำหลักการพหุภาคีที่แท้จริงไปปฏิบัติ ในขณะที่มนุษยชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายและปัญหาระดับโลกต่างๆ การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อความท้าทายเหล่านี้สามารถพบได้ในธรรมาภิบาลระดับโลกที่ครอบคลุมมากขึ้น กลไกพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความร่วมมือระดับภูมิภาคเชิงรุกที่มากขึ้นเท่านั้น การปฏิบัติการตามหลักพหุภาคีนิยมให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนำไปสู่คำตอบที่ดีกว่าสำหรับปัญหาทั่วไปที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่

     VII. เรามีความเห็นว่าความพยายามในการสร้างชุมชนมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันชี้ให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องในการพัฒนาและความก้าวหน้าของอารยธรรม ค่านิยมร่วมกันของมนุษย์คือสันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพ จะต้องทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนดังกล่าวด้วยสำนึกรับผิดชอบต่ออนาคตของมนุษยชาติอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศที่มีระบบสังคม อุดมการณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ สิทธิ และความรับผิดชอบในกิจการระหว่างประเทศ และสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

     เราตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงภารกิจร่วมที่เราได้แบกรับเอาไว้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและปรับปรุงการดำรงชีวิตของผู้คน เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออยู่เหนือความแตกต่างทุกประเภท ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการสร้างฉันทามติในวงกว้าง เพื่อให้เรา ยังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การพัฒนาประเทศต่าง ๆ สันติภาพของโลก และความก้าวหน้าของมนุษยชาติ