bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ทิศทางความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นจีน


 
๑. ข้อมูลล่าสุดของศูนย์รับฝากและหักบัญชีหลักทรัพย์จีน (中国证券登记结算有限责任公司 / China Securities Depository and Clearing Corporation Limited) ณ เดือน ธ.ค.๖๓ จำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นจีนมีมากถึง ๑๗๗.๗ ล้านคน โดยมีนักลงทุนใหม่มากกว่า ๑๘ ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น ๓๖% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดทั้งปี จำนวนนักลงทุนใหม่ในเดือน ก.ค.๖๓ อยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสูงถึง ๒.๔๒๖๓ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๑๒๓.๖๔% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 
๒. ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นจีน ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยในปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัว ๒.๓% นับเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงประเทศเดียวที่มีการเติบโตในปีที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ ไอเอ็มเอฟคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวสูงถึง ๘.๑% และหากลงลึกในรายละเอียดของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีที่ผ่านมาจะพบว่า ภาคการผลิตยังคงขยายตัวได้ดี ในขณะที่ภาคบริการซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หดตัวเล็กน้อยตามการหดตัวในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโควิด-๑๙ ในขณะที่ภาคบริการที่กลับเติบโตอย่างโดดเด่นได้แก่ หมวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้จีนเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
 
บทสรุป

 
หลังจากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา จีนได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ในด้านการลงทุน รัฐบาลจีนจึงมีมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนให้มีเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นจีนมากขึ้
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์