bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ การเตรียมการเพื่อให้นครหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ เป็นเมืองแห่งธัญญาหารในภาคตะวันตก และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศรายทาง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ในด้านธัญญาหาร

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๒ นายจาง เหว่ยเหวิน นายกเทศมนตรีของนครหลานโจว กล่าวในฟอรั่มการประชุมสุดยอดว่าด้วยความปลอดภัยด้านธัญญาหาร “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ของงานเจรจาการลงทุนและการค้าในนครหลานโจวของจีน ครั้งที่ ๒๕ ว่า นครหลานโจวจะเป็นศูนย์สำรองธัญญาหาร เป็นตลาด และซื้อขายธัญญาหารล่วงหน้า รวมทั้งเป็นศูนย์แปรรูปอาหารหลัก และฐานการนำเข้าและแปรรูปธัญญาหาร จากการพยายามสร้างช่องทางเชื่อมต่อกับประเทศรายทาง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านธัญญาหาร

๒. ในภาพรวมผลิตผลทางการเกษตร จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและชนบทของจีน ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ว่า ปัจจุบันผลิตผลการเกษตรที่สำคัญมีความมั่นคง การผลิตธัญญาหารฤดูร้อนของปีนี้มีคุณภาพดี และมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า การผลิตธัญญาหารจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นหลักประกันต่อความปลอดภัยด้านธัญญาหาร ดังนั้น การคุ้มครองความปลอดภัยด้วยการสำรองธัญญาหารและสิ่งของทั่วประเทศ จึงเป็นการผลักดันการปฏิรูปของจีนอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งด้านธัญญาหาร ที่ล้วนต้องการแรงสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างเร่งด่วน โดยต้องกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่กับการใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ

บทสรุป
การประกันความปลอดภัยด้านธัญญาหารเป็นโจทย์ที่สำคัญของจีน เนื่องจากจีนมีประชากรราว ๑,๔๐๐ ล้านคน จึงจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความพอเพียงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการประกันปริมาณธัญญาหาร โดยเฉพาะการอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากร เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกธัญญาหาร รวมทั้งการสร้างหลักประกันต่อความมั่นคงด้านธัญญาหาร

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจาก
http://www.ifpri.org/blog/china-development-forum-2019-open-trade-key-food-security

http://thai.cri.cn/20190708/6bb1da58-5681-23d6-5323-2d377976c965.html

http://thai.cri.cn/20190626/767f56f1-67f3-cf86-11d7-65aa6a0776a3.html

http://thai.cri.cn/20190524/606d5654-be84-62a9-9146-920a83d8dc72.html

https://www.grain.org/en/article/6133-the-belt-and-road-initiative-chinese-agribusiness-going-global