bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เพิ่งลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔


 
๑. "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" (“国际军事合作工作条例”) ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของความคิดของนายสี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่  
     ๑.๑ โดยใช้ความคิดของนายสี จิ้นผิง ในการเสริมสร้างกองทัพอย่างทั่วถึงและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของพรรคในการเสริมสร้างกองทัพในยุคใหม่ เพื่อการสร้างกองทัพประชาชนให้เป็นกองทัพระดับโลกและยืนหยัดในการรับใช้สถานการณ์โดยรวม  
     ๑.๒ มุ่งปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน โดยเน้นความร่วมมือแบบ win-win โดยเสริมสร้างความคิดพื้นฐานและเน้นหลักนิติธรรม                  
     ๑.๓ การประสานทรัพยากรภายในและภายนอก โดยการใช้รูปแบบความร่วมมืออย่างครอบคลุม  
     ๑.๔ ส่งเสริมการจัดตั้งรูปแบบความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศยุคใหม่และปกป้องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์การพัฒนา และส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ
 
๒. “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" มี ๘ บทและ ๔๘ มาตรา ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับกองทัพของจีนในการดำเนินงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ  
     ๒.๑ กฎระเบียบดังกล่าว ชี้แจงภารกิจหลักและขอบเขตความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ  
     ๒.๒ การสร้างระบบสำหรับการวางแผนงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ  
     ๒.๓ การจัดการและการควบคุมความเสี่ยง การค้ำประกันการทำงาน การตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานขั้นตอนและวิธีการสำหรับองค์กร            
     ๒.๔ การดำเนินความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ที่ครอบคลุมอันเป็นหลักประกันที่แข็งแกร่งสำหรับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ
 
บทสรุป

การที่จีนมุ่งเน้นให้มีแผนส่งเสริมการจัดตั้งรูปแบบความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศในยุคใหม่ และเน้นย้ำถึงการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของชาติอย่างมีประสิทธิผลนั้น ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพรวมทั้งเสถียรภาพระหว่างประเทศและภูมิภาค จึงนำไปสู่การออก "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://cn.zijing.org/2021/0219/841450.shtml

http://www.uzaobao.com/xinqi/20210219/86878.html