bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ ก.ค.๖๒ การประชุมยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ (Intelligent Connected Vehicles: ICV) ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ต.ค.๖๒

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การประชุม ICV ดังกล่าว จะเป็นการประชุมสุดยอดขนาดใหญ่ที่สุด โดยคาดว่าจะมีผู้ชมกว่า ๑ แสนคนจากประเทศและเขตแคว้นต่าง ๆ มาร่วมในงานฯ สำหรับหัวข้อหลักของที่ประชุมในปีนี้คือ “ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศ ก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยปัญญา – ริเริ่มยุคใหม่แห่งรถยนต์” โดยจะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลก การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมรถยนต์ การปรับปรุงนโยบายและระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ การปรับรูปแบบและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ การคมนาคมอัจฉริยะกับเมืองในอนาคต ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานกับความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ในงานฯ ดังกล่าวนี้ยังจะจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมมีโอกาสสัมผัสยานยนต์อัจฉริยะของจริง เช่น การแสดงเทคโนโลยีไร้คนขับ และการแข่งขันการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับรถยนต์ในอนาคตระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

๒. ข้อสังเกต หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้ารายงานว่า กรมการบริหารการจราจร สังกัดกระทรวงสันติบาลจีนเปิดเผยข้อมูลว่า จนถึงเดือน มิ.ย.๖๒ ทั่วประเทศจีนมียานยนต์ทั้งสิ้น ๓๔๐ ล้านคัน ในจำนวนนี้เป็นรถยนต์ ๒๕๐ ล้านคัน โดย ๖๖ เมืองทั่วประเทศจีนมีรถยนต์เกินล้านคัน และ ๑๑ เมืองรวมถึงปักกิ่งและเฉิงตูมีรถยนต์เกิน ๓ ล้านคัน นอกจากนี้ จนถึงเดือน มิ.ย.๖๒ จีนมีรถยนต์พลังงานใหม่ ๓.๔๔ ล้านคัน คิดเป็น ๑.๓๗% ของรถยนต์ทั้งหมด เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น ๘๓๐,๐๐๐ คัน คิดเป็น ๓๑.๘๗% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น ๑.๔๕ ล้านคัน คิดเป็น ๗๒.๘๕% ในจำนวนนี้ รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มี ๒.๘๑ ล้านคัน คิดเป็น ๘๑.๗๔% ของรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด

บทสรุป
มีรายงานจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์จีนระบุว่า เมื่อเดือน เม.ย.๖๒ และ พ.ค.๖๒ ที่ผ่านมา ยอดการผลิตและจำหน่ายยานยนต์ทั้งหมดของจีนมีจำนวน ๒,๐๕๒,๐๐๐ คัน และ ๑,๙๘๐,๕๐๐ คัน ตามลำดับ โดยในจำนวนดังกล่าว ยอดการผลิตและจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่รักษาการเติบโตอย่างมั่นคง มียอดการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ ๑๐๑,๖๐๐ คัน และ ๙๖,๘๐๐ คัน ตามลำดับ เพิ่มขึ้น ๒๕.๐๓% และ ๑๘.๑๕% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงปีหลัง ๆ มานี้ จีนกำลังมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ด้านเทคโนโลยี รถยนต์พลังไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก หรือ PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งได้รับการเผยแพร่และใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการเสนอให้สร้างเครือข่ายอัจฉริยะการสื่อสารไร้สายที่ใช้ในรถที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของรถยนต์ (Internet of Vehicles) อินเทอร์เน็ตของรถอัจฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ระบบการคมนาคมอัจฉริยะ โดยเลือกเมืองที่มีเงื่อนไขพร้อมสำหรับติดตั้งสัญญาณไฟการคมนาคมอัจฉริยะ และการจอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจาก
https://www.cantonfair.net/event/1287-china-international-new-energy-and-intelligent-connected-vehicles-exhibition 
http://thai.cri.cn/20190701/3aece4c0-dff6-1e29-afb2-460a37fa5f8b.html 
http://thai.cri.cn/20190704/e31444d4-3076-91c6-d8d3-116fd9baf89b.html 
http://thai.cri.cn/20190514/688382c2-297e-ba83-f56a-f0ed8dd2ffd5.html 
http://thai.cri.cn/20190415/3e7383cb-3478-d848-3b32-9c302f1f4ee0.html  
https://www.eco-business.com/events/2019-china-international-new-energy-and-intelligent-connected-vehicles-exhibition-2/