bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ ๗

 

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่  7 /2560

เรื่อง การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 7

-------------------------------------------------------------

         โดยที่การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดที่ 6 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้หมดวาระลง และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้ลงมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งกรรมการชุดที่ 7 และมอบหมายให้นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ตามเห็นสมควรนั้น

         บัดนี้จึงขอประกาศรายนามคณะกรรมการชุดที่ 7 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ดังนี้

1.นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
2.ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
3.นายกฤษดา มหาดำรงกุล
4.ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล
5.นายกิตติ ขอถาวรวงศ์
6.นายกิตติพงศ์ ธนาเสริมสวย
7.นายเกรียงเดช เชวงทรัพย์
8.นายเกษม วิศวพลานนท์
9.ดร.กัว กังเซียว
10.พันเอก ขัตติยะ บุตรวัง
11.นายโฆษิต สุวินิจจิต
12.พลตำรวจตรี จตุรงค์ ภุมรินทร์
13.นายแจ๊กกี้ แซ่เฉิน
14.นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
15.นายชวนตั้ง มติธรรม
16.ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
17.นายชิน ศรีศิริเจริญพร
18.นายชิม ชินวิริยะกุล
19.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมธาริน
20.ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์
21.นาย นัฐพล บุญสอน
22.นายณัติ วัฒน์แก้ว
23.พลโทหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์
24.นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล
25.นายดิลก มหาดำรงกุล
26.นายดุลยทัศน์ พืชมงคล
27.พลโทดุษฎี พูลสนอง
28.นายทิวา ปรีดีวัฒกกุล
29.นายธนากร เสรีบุรี
30.นายธนชาต หรูวรรธนะ
31.นายนรนิติ นันทะเลขา
32.ดร.นฤชา ศิริวัฒน์
33.นายนิคม ไวยรัชพานิช
34.นายนิติรัฐ พัฒนกุล
35.พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน
36.นายปกิต พัฒนกุล
37.นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์
38.ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร
39.ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์
40.นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์
41.นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์
42.นายปรัชญา ตติยารัตน์
43.นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์
44.นางพรทิพย์ อภิธนาคุณ
45.พลเรือเอก พลวัฒน์          สิโรดม
46.นายพิชัย พืชมงคล
47.นายพิธาร พืชมงคล
48.นายพีรพล นนทสูติ
49.นายพีรสิฐ จิระเสวีจินดา
50.ดร.พิณคำ โรหิตเสถียร
51.นายพีระ ระยะมาศ
52.นายไพศาล พืชมงคล
53.นายไพรัช วรปาณิ
54.ดร.ภูวนิดา คุนผลิน
55.ดร.โภคิน พลกุล
56.นายมงคล นฤนาทดำรง
57.นางมัทนา มูลจัน
58.นายไมตรี เต็มศิริพงศ์
59.ศ.(พิเศษ)ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
60.นายยรรยง ปฐมศักดิ์
61.นายรัฐนิติ์ พัฒนกุล
62.นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ
63.นายวิชัย ทองแตง
64.นายวิสูตร กาญนปัญญาพงศ์
65.นายศรายุทธ โรหิตเสถียร
66.นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ
67.ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
68.ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์
69.นายสมพล รวยสว่างบุญ
70.นายสรณัฎฐ์ สาระสมบัติ
71.นายสรสินธุ ไตรจักรภพ
72.นายสุรเดช (กิมเซี๊ย) กรกิตติชัย
73.นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ
74.นางสุพัตรา ทองสรรเสริญ
75.พันตำรวจเอก สันติ พนาวงศ์
76.พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร
77.นายสิงหราช จิรเมธสกุล
78.นายสิทธิชัย นวลมณี
79.นาวาอากาศโท สิรวุฒิ ชื่นศิวา
80.นายสุชาติ ตันเจริญ
81.พันโท สุพจน์ ทองแย้ม
82.พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
83.นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต
84.นางสุวิมล มหากิจศิริ
85.นายเสถียร ทันต์เจริญกิจ
86.นายเสริมพงศ์ จิยาศักดิ์
87.ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
88.นายอมร อภิธนาคุณ
89.พลเอก อุทัย ชินวัตร
90.นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์
91.นายเอกเพชร ซันซื่อ
92.นายแอนดรูว์ หลิน

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน