bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

 

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๘/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

---------------------

 

โดยที่คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ชุดที่ ๗ ได้เข้าดำรงตำแหน่งแล้ว และโดยข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อบริหารกิจการของสมาคมฯ ต่อไป 

คณะกรรมการชุดที่ ๗ ได้ประชุมและมีมติในการประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดหน้าที่ดังต่อไปนี้

ก)ที่ปรึกษา

๑.นายประยุทธ        มหากิจศิริ
๒.พลเอกวิชิต   ยาทิพย์
๓.นายธนากร         เสรีบุรี
๔.นายธีรวุฒิ         ตันติวงษากิจ
๕.นพ.บุญ          วนาสิน
๖.นายประจักษ์  ตั้งคารวคุณ
๗.นายฐาปน           สิริวัฒนภักดี
๘.นายเจษฎา           ชวาลภาคย์
๙.นายแถมสิน         รัตนพันธุ์
๑๐.นางสาวลักษณา       จริยวัฒน์สกุล

 

ข)คณะกรรมการบริหาร

๑.ดร.โภคิน พลกุล              เป็นนายกสมาคมฯ
๒.ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง      เป็นอุปนายก คนที่ ๑
๓.นายเกษม วิศวพลานนท์      เป็นอุปนายก คนที่ ๒ 
๔.นายนิคม ไวยรัชพานิช      เป็นอุปนายก คนที่ ๓
๕.นางสุวิมล มหากิจศิริ      เป็นอุปนายก คนที่ ๔ 
๖.นายดิลก มหาดำรงค์กุล      เป็นอุปนายก คนที่ ๕ 
๗.พลเอก อุทัย ชินวัตร      เป็นอุปนายก คนที่ ๖ 
๘.ดร.ประยูร   พลพิพัฒนพงศ์      เป็นอุปนายก คนที่ ๗ 
๙.นายไมตรี เต็มศิริพงศ์      เป็นอุปนายก คนที่ ๘ 
๑๐.นายสรสินธุ   ไตรจักรภพ      เป็นอุปนายก คนที่ ๙ 
๑๑.นายยรรยง   ปฐมศักดิ์      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๐ 
๑๒.นายอมร อภิธนาคุณ     เป็นอุปนายก คนที่ ๑๑ 
๑๓.นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๒ 
๑๔.นายปกิต พัฒนกุล      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๓ 
๑๕.นายสุรินทร์   ตุลย์วัฒนจิต     เป็นอุปนายก คนที่ ๑๔ 
๑๖.ศ.(พิเศษ)ดร.ยงยุทธ   สาระสมบัติ      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๕
๑๗.นายโฆสิต สุวินิจจิต      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๖
๑๘.นายสมพล รวยสว่างบุญ      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๗
๑๙.พลเรือเอก    พลวัฒน์  สิโรดม      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๘
๒๐.นายแจ็กกี้ แซ่เฉิน      เป็นอุปนายก คนที่ ๑๙
๒๑.นายประเสริฐ ประคุณสัมพันธ์      เป็นอุปนายก คนที่ ๒๐
๒๒.นายไพศาล พืชมงคล      เป็นอุปนายก คนที่ ๒๑ และเลขาธิการ
๒๓.นางสัณห์จุฑา     วิชชาวุธ              เป็นอุปนายก คนที่ ๒๒
๒๔.นายเฉลิมชัย   มหากิจศิริ              เป็นอุปนายก คนที่ ๒๓
๒๕.ศ.ดร.สมบัติ    ธำรงธัญวงศ์      เป็นกรรมการบริหาร
๒๖.พล.ต.ท.สันติ  เพ็ญสูตร              เป็นกรรมการบริหาร
๒๗.นายกิตติ ขอถาวรวงศ์      เป็นปฏิคม
๒๘.นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ      เป็นรองปฏิคม
๒๙.นางพรทิพย์ อภิธนาคุณ      เป็นเหรัญญิก
๓๐.นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์      เป็นนายทะเบียน

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน