bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศเรื่องการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๔/๒๕๖๒
เรื่อง การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีน
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ------------------------------------------------------------------------------

          ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

          ในการนี้คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีมติให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน อาคารธรรมนิติ ชั้น ๒ ซอยประชาชื่น ๒๐ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

          หากผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อกับสำนักเลขาธิการสมาคมฯ ได้โทร ๐-๒๕๘๕-๕๘๘๔ ได้ในช่วงเวลาทำการ

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

หมายเหตุ : หากผู้ใดขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนทุกกรณี

 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
 นาวาอากาศตรี พงษ์เทพ ธนโชติฤทธิ  รองหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
๒   ร้อยเอกหญิง นับทอง ริ้ววิริยะ  ประจำแผนกบริการ กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓   ร้อยโทหญิง สรารัตน์ ทัศนียกุล  ประจำแผนก กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก
๔   พันจ่าอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ์ ทับทิมแดง  เสมียน กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
๕   จ่าอากาศโทหญิง พรรณวรท สายพิมพ์พงษ์  เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ แผนกประสานต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
๖   ร้อยโท สกล ชัยสัมฤทธิ์ผล  ประจำแผนความร่วมมืออาเซียน กองความร่วมมืออาเซียน สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗   ร้อยโท ปรีดี ยิ่งขยัน  ประจำสายตรวจที่ ๒ กองตรวจสอบภายในที่ ๒ สำนักตรวจสอบภายในกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘   ร้อยโทหญิง ภัทรพรรณ์ ศรีจาเรกษานุวัตร  ประจำแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙   พันตำรวจตรี จักรวาล สุขสุพลสิริ  สารวัตร กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๒ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๐ พันตำรวจตรี นนทกร เตียวตระกูล สารวัตร งานควบคุมยุทธการและการฝึก กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑๑ พันตำรวจตรี วุฒิศักดิ์ นาครินทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาล พลับพลาไชย ๑
๑๒ ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิตยา ภิบาล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๓ ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญญา อุดทอง รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๑๔ ร้อยตำรวจเอก จักรกฤต พ่อชมพู รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๕ ร้อยตำรวจเอก วิรุฬห์ กุศลชู รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖ ร้อยตำรวจเอก วัชรชัย ไชยชนะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๗ ร้อยตำรวจเอก กฤติน สลิลปราโมทย์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกันตัง จังหวัดตรัง
๑๘ ร้อยตำรวจเอก แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๑๙ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุธินี ปทุมวงศ์ รองสารวัตร กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ
๒๐ ร้อยตำรวจเอก กฤษฎา ร่วมรุ่งโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร๑) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๒๑ ร้อยตำรวจเอก ศุภโชค มังษะชาติ นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร๑) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๒๒ ร้อยตำรวจเอก กฤษดา จิระวาณิชกุล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
๒๓ ร้อยตำรวจเอก ปองคุณ ทองบัว รองสารวัตรสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๔
๒๔ ร้อยตำรวจเอก ภูวเดช วณิชโยบล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
๒๕ ร้อยตำรวจเอกหญิง วนิดา อุ่นกุดเชือก รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
๒๖ ร้อยตำรวจเอกหญิง ณพาวัน วระกมล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
๒๗ ร้อยตำรวจเอกหญิง พิมชนก มณฑา รองสารวัตรสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖
๒๘ ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัชชา กลั่นเชื้อ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
๒๙ ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราภรณ์ ภูมิพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๓๐ ร้อยตำรวจโท ณัฐนันท์ มะโนสา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
๓๑ ร้อยตำรวจโท พัชรพล อินเตจ๊ะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
๓๒ ร้อยตำรวจโทหญิง พัชรา ต๊ะตา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
๓๓ ร้อยตำรวจโทหญิง ตรีรัตน์ กันทาเดช รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓๔ ร้อยตำรวจโทหญิง ปรียาลักษณ์ ศิริล้วน รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓๕ ร้อยตำรวจโทหญิง นิโลบล ขัดแก้ว รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๓๖ ร้อยตำรวจโทหญิง เกียรติสุดา แก้วชนะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๗ ร้อยตำรวจโท ณัฐพนธ์ ปาลานุสรณ์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกมลา จังหวัดภูเก็ต
๓๘ ร้อยตำรวจโทหญิง จิรัฐติกาล เดียวจรัส รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๓๙ ร้อยตำรวจโทหญิง ณัฐนรี นาคสิงห์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๔๐ ร้อยตำรวจตรีหญิง ปิยวรรณ โนรานนท์ รองสารวัตร ฝ่ายการประชุม ๒ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๔๑ สิบตำรวจเอกหญิง เวณิกา เพ็งสลุด ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๔๒ สิบตำรวจโทหญิง ภรณพัสตร์ ศรีปรางค์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่านสนธิสัญญาและกฏหมาย กองการต่างประเทศ
๔๓ ร้อยตำรวจตรีหญิง มธุลินท์ นวลักษณ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๔ สิบตำรวจตรี ธนัทชา ปาลีตา ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๕ สิบตำรวจตรี อัมริน บิลอับดุลล่าห์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๖ สิบตำรวจเอกหญิง กรภัทร รอสูงเนิน ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๗ สิบตำรวจโท จิรพัชร์ คุ่มเคี่ยม ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๘ สิบตำรวจตรีหญิง แพรชมพู ธนวชิรากร ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๔๙ สิบตำรวจตรีหญิง พีรยา มีศิริ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๕๐ สิบตำรวจตรี วรยุทธ์ กองแก้ว ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๕๑ ดาบตำรวจ ธวัชชัย ตันตระกูล ผบ.หมู่ งานสืบสวน กก.๒ บก.ทท.๑ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
๕๒ จ่าสิบตำรวจหญิง สุภาภรณ์ มีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.คทม. บช.ทท. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
๕๓ สิบตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ หอมแก้ว ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ทท.๑ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
๕๔ จ่าสิบตำรวจ สมควร แก้ววงศ์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน
๕๕ ร้อยตำรวจโท พิพัฒน์ ดำรงสุกิจ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๕๖ ร้อยตำรวจโท นิธิโชติ ปอยชีวะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
๕๗ ร้อยตำรวจโท ธัญอนันต์ รักษาแสง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
๕๘ ร้อยตำรวจโทหญิง ชัญญา โชติอัครวุฒิกร รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
๕๙ ร้อยตำรวจโท พชรธร จันทร์เอียด รองสารวัตรสอบสวน สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต
๖๐ นางสาว กนกกาญจน์ ทองพรหม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอเมืองนครนายก กระทรวงมหาดไทย
๖๑ นางสาว นาอีหมะ ยูโซะ วิศวกรปฏิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรม
๖๒ นางสาว ดวงหทัย แก้วใส นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรม
๖๓ นางสาว ณัฐิยา กาฬสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรม
๖๔ นางสาว จรัสพร รัตนวีระประดิษฐ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๖๕ นางสาว อุษณีย์ พรจตุรวิธ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๖๖ นางสาว ศิวิชยา พันธุ์ผัก นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๖๗ นางสาว ธนัญญา กลัดแพ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๖๘ นางสาว กชกร ไพศาลเจริญ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๖๙ นาย พงษ์เดช ทิพย์โพ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรมศุลกากร
๗๐ นางสาว ทักษอร ศานติธนกร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
๗๑ นางสาว จิณห์จุฑา ตระกูลพิชยะชัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
๗๒ นางสาว รุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ
๗๓ นางสาว โสภาพร คงเชื้อนาค นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๗๔ นางสาว ฐนนันท์ มาบุญมี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๗๕ นางสาว ปวีณณา โพธิชัยยา พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
๗๖ นางสาว พิชญา ปุณยหทัยพงศ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
๗๗ นาย หัสชัย หนูอุไร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗๘ นางสาว วีณาภรณ์ พรมพิทักษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สังกัดกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗๙ นางสาว ธนัฏฐา สุวรรณไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๐ นางสาว สรวงสุดา อรุณนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๑ นาง จิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๒ นางสาว นิราภร ทองคำแท้ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๓ นางสาว สุธิดา บุณยาดิศัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
๘๔ นางสาว นิชนันท์ กลางวิชัย ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๘๕ นางสาว ฐิติรัตน์ พัฒนวิทยากุล กระทรวงพาณิชย์
๘๖ นางสาว อัญเชิญ โอภาพันธ์ กระทรวงพาณิชย์
๘๗ นางสาว ณัฐนภศรัย พวงวนิชกิจ กระทรวงพาณิชย์
๘๘ นางสาว มัลลิภา เพชรฤทธิ์ กระทรวงพาณิชย์
๘๙ นางสาว พิมญาภรณ์ ทะกาศ กระทรวงพาณิชย์
๙๐ นางสาว ชยวรรณ ใยบัวเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๙๑ ร้อยตรี ฉันทรัฐ เรียนพืชน์ ข้าราชการประจำ กรมการทหารสื่อสาร
๙๒ นาย คงภัค คล้ายสีเงิน  
๙๓ นางสาว ปาณิสรา พรนิธิศ