bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา :

๑. รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๒. ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี

๓. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

๔. มีพื้นฐานภาษาจีน (ในที่นี้หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่ หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)

๕. สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๖. ผ่านการรับรองจากทางหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา ๑ ปี

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัคร

๑. ประวัติส่วนตัว

๒. วุฒิการศึกษาล่าสุด

๓. หนังสือรับรองการทำงาน

๔. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๕. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๕ ใบ

๖. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) ๑ ใบ (หากไม่มีไม่เป็นไร)

๗. สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น (หากไม่มีให้ลงเรียนและนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)

๘. กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคม และของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินอย่างละ 1 ชุด 

 

แบบฟอร์มสมาคมฯตามลิงค์แนบ กดที่นี่

แบบฟอร์มมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กดที่นี่

ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียนต่อคนดังต่อไปนี้:-

๑. ค่าเทอมเป็นเวลา ๑ ปี การศึกษา (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ หยวน/ทุน)

๒. ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปี การศึกษา (พักห้องละ ๒ คน) (ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน)

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ:-

๓.๑. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ 

๓.๒. ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล

๓.๓. ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)

๓.๔. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด)  ต้องรับผิดชอบมีดังนี้:-

๑. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเทศไทย ๑,๕๐๐ บาท 

- ค่าการจัดทำวีซ่าเป็นวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖๐๐ หยวน

๒. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา) (ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)

๓. ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี) 

๔. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) ๑,๐๐๐ หยวน/คน/ปี

๕. ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ ๕๐๐ หยวน/คน

๖. ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์) 

๗. ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/คน

๘. ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ๖,๐๐๐ หยวน/คน

๙. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 

*(เทียบเคียงจากอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/คน) 

หมายเหตุ*

- รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัว       เป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๐:๔๐:๒๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้น       จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ ๖๐ คือ เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ