bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ข้าราชการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๔/๒๕๖๐

เรื่อง การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ข้าราชการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(เพิ่มเติมรายชื่อ)


     ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีมติให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารธรรมนิติ ชั้น ๓ ห้องประชุมประดิษฐ์เปรมโยธิน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

     หากผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อกับสำนักเลขาธิการสมาคมฯ ได้โทร ๐-๒๕๘๕-๕๘๘๔ ได้ในช่วงเวลาทำการ

 

 แจ้งการรับทราบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา