bg-head-3

关于协会

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

1. ต้องรู้จักกับกรรมการในสมาคมฯ ซึ่งบุคคลนั้น สามารถเซ็นยืนยันสถานะให้กับผู้สมัครสมาชิกได้

2. ค่าสมัครสมาชิก จำนวน 3,000 บาท (ตลอดชีพ)

3. กรุณาแนบนามบัตร พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป

4. ติดต่อ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 0-2585-5884

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และเต็มใจปฏิบัติตามข้อบังคับ, ระเบียบการของสมาคมฯ และมติของสมาคมฯ ทุกประการ

2. ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น

3. ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

4. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

5. ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6. ข้าพเจ้าไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก

7. ข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ตามสมควร