bg-head-3

新闻

มอง‘เออีซี’หลังครบ1ปี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) มีอายุครบ 1 ปี ท่ามกลางบรรยากาศเงียบ เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับประชาชนชาวบ้านทั่วไป

 

แต่สื่อมวลชนญี่ปุ่นแห่งเว็บไซต์ The Japan News ที่ตระเวนสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการญี่ปุ่น ระบุว่ามีพัฒนาการหลายอย่าง และมีปัญหาหลายกรณีที่ต้องแก้ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุน

 

เออีซี ซึ่งมีอายุครบ 1 ปี เมื่อ 1 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นองค์กรส่งเสริมการค้า การลงทุน และการติดต่อสัมพันธ์ของประชาชน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน

 

เครื่องมือที่สำคัญของเออีซี คือข้อตกลงการค้าเสรี สามารถนำเข้าสินค้าระหว่างกันโดยไม่ต้องเสียภาษี

 

สื่อญี่ปุ่นระบุว่า พัฒนาการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีของเออีซี คือมีบริษัทจากประเทศนอกอาเซียน เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น

 

ขณะผู้ประกอบการญี่ปุ่นหลายบริษัท ซึ่งรวมทั้งบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์ ย้ายฐานผลิตจากไทยไปลาวและกัมพูชาที่ค่าแรงถูกกว่า และอาศัยข้อตกลงการค้าเสรี ส่งอะไหล่เข้าไทยโดยไม่ต้องเสียภาษี

 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาดีขึ้น เช่น ถนนในหลายประเทศดีขึ้น ช่วยให้การขนส่งคล่องตัวมากกว่าเดิม ขณะศุลกากรพม่านำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ตรวจปล่อยสินค้า ช่วยให้การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนรวดเร็วขึ้น

 

ส่วนปัญหาที่ต้องแก้ ผู้ประกอบการญี่ปุ่นชี้ไปที่การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ กรณีขอค่า “น้ำร้อนน้ำชา” แลกกับการทำธุรกรรมให้ และการตั้งกำแพงทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers : NTB)

 

เอ็นทีบี เป็น “แม่ไม้” ใช้ลดจำนวนสินค้าต่างชาติ ที่นำเข้าปลอดภาษี ไม่ให้เข้ามาแย่งตลาดสินค้าภายในประเทศ เป็นมาตรการปกป้องสินค้าภายในประเทศ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ แท็กติกกีดกันทางการค้านั่นเอง ซึ่งทำได้หลายกรณี

 

เช่น กำหนดภาษีเพื่อการบริโภคกับสินค้านำเข้าเป็นกรณีพิเศษ จำกัดโควตานำเข้า และกำหนดมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าอย่างเข้มงวด เป็นต้น

 

ปัญหาที่ระบุเป็นเพียงอุปสรรคส่วนหนึ่ง ที่เออีซีต้องแก้ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น

 

ผู้ประกอบการญี่ปุ่นส่วนใหญ่มองว่า เออีซีเป็นตลาดอันดับต้นๆ ของโลก ที่น่าสนใจเข้ามาลงทุน

 

หากประเทศเจ้าภาพสามารถขจัดปัญหาที่มีอยู่ได้ ความน่าสนใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น  

 

 

ขอบคุณที่มา : โลกวันนี้

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order pharmacy are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This drug works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat inflammation caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What health care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual malfunction among men is the erectile dysfunction. Young men with sexual health problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile dysfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is treatment. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a wholesome lifestyle. Any remedy may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this drug. Talk to your dispenser to see if it’s sure to make the switch.