bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการบริหารกิจการบ้านพี่เมืองน้อง

 

นาย นิคม ไวยรัชพานิช

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายปกิต พัฒนกุล รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายโฆสิต สุวินิจจิต รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายยรรยง ปฐมศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชัยภัทร เศรษฐยุทนนท์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายไมตรี เต็มศิริพงษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพล เกียรติไชยากร รองประธานคณะกรรมการบริหาร
พล.ต. องอาจ ชวาลวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายหาญ วงษ์โคเมท กรรมการบริหาร
นายกิตติ ขอถาวรวงศ์ กรรมการบริหาร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน กรรมการบริหาร
นายกเมืองพัทยาหรือผู้แทน กรรมการบริหาร / ประสานเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือผู้แทน กรรมการบริหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน กรรมการบริหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีหรือผู้แทน กรรมการบริหาร / ประสานนครฉางชุน มณฑลจี้หลิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้แทน กรรมการบริหาร / ประสานเมืองเอียนไถ มณฑลซานตง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ดหรือผู้แทน กรรมการบริหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยหรือผู้แทน กรรมการบริหาร / ประสานนครซีอาน มณฑลส่านซี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาหรือผู้แทน กรรมการบริหาร / ลั่วหยาง เหอหนาน
นางสาวกรชนก ศรีสังข์ กรรมการบริหารและดำเนินงาน
นายสุรพล หวังสุนทรชัย กรรมการบริหารและดำเนินงาน
นางชัชชม สุจริตโศภิต กรรมการบริหารและดำเนินงาน
นายศุภพิพัฒน์ เลิศภากรสิน กรรมการบริหารและดำเนินงาน
นายพิธาร พืชมงคล กรรมการบริหารและดำเนินงาน
นายนัฐพล บุญสอน กรรมการบริหารและดำเนินงาน
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน กรรมการบริหารและเลขานุการ
นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
นางสาวกรวรรณ อริยะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ