bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๙ ว่าด้วยแนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๘ ว่าด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือไตรภาคี) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๗ ว่าด้วยการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้วยตนเอง) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๙ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๖ ว่าด้วยการร่วมมือกันรับมือกับการท้าทายด้านสิทธิมนุษยธรรมทั่วโลก ) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๕ ว่าด้วยการผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการร่วมสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้แนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศของจีนยุคนี้ประสบผลคืบหน้าใหม่) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๒ ว่าด้วยแนวคิดประชาคมร่วมอนาคตนำความร่วมมือทางการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室)

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๑ กล่าวนำโดยภาพรวม) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ บทบาทของมหานครฉงชิ่งในการเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมต่อของ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (重庆是西部大开发的重要战略支点,处在“一带一路”和长江经济带联结点上。)

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๓ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของมหานครฉงชิ่งในการเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมต่อของ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (重庆是西部大开发的重要战略支点,处在“一带一路”和长江经济带联结点上。) อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (长江经济带) เนื่องวาระครบรอบ ๕ ปี  เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ ณ มหานครฉงชิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้