bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “ฟาร์มแห่งอนาคต” (“未来农场”) ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “ฟาร์มแห่งอนาคต” (“未来农场”) ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนและอัจฉริยะหูหยาง (湖羊智慧循环产业园) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลี่ว์ซาน อำเภอฉางซิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง (浙江省湖州市长兴县吕山乡) เป็น “ฟาร์มแห่งอนาคต” เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานให้กับชาวบ้านที่อยู่โดยรอบและกระตุ้นการฟื้นฟูชนบท โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดการจ้างงานของชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ไม่มีกำลังแรงงานเกือบ ๒๐ ครัวเรือน โดยได้ช่วยอบรมการเลี้ยงแพะให้แก่ครอบครัวละ ๑๐ ตัว ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มหลายหมื่นหยวนต่อปี

๒. เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) เทศบาลเมืองหูโจวได้ดำเนินกลไกสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการภาคบริการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง การศึกษาคุณภาพดี การมีงานทำในเมืองหูโจวอย่างมีความสุข และทำให้ทั้งหมู่บ้านมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาธุรกิจการจัดส่งพัสดุด่วน และฟาร์มแห่งอนาคต โครงการเหล่านี้จะส่งเสริมให้พื้นที่ต่างๆ ได้รับการพัฒนาตามสภาพความเป็นจริง เพื่อลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท และลดช่องว่างด้านรายได้ของชาวบ้าน นอกจากนี้ เมืองหูโจวยังได้ดำเนินการปฏิรูปดิจิทัลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปลดปล่อยพลังของการพัฒนา

บทสรุป การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเลี้ยงแพะของนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนและอัจฉริยะหูหยาง ในเมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง สามารถดึงดูดการจ้างงานของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีงานทำในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท รวมทั้งเพื่อลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทและลดช่องว่างด้านรายได้ของชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/514807971_267106 และเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/514681270_267106?scm=1005.1002.0.0.0?g=0 )