bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสถาน

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยในที่ประชุม ในหัวข้อ “ร่วมมือกันเปิดหน้าใหม่ความมั่นคงและการพัฒนาแห่งเอเชีย” โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้ความพยายาม เปิดหน้าใหม่แห่งความมั่นคงและการพัฒนาในเอเชีย พัฒนาให้เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเคารพซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความมั่นคงและเสถียรภาพ มีการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง เปิดสู่ภายนอก และยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการร่วมมือกันในด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเน้นว่า
        ๑.๑ เอเชียเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและมีศักยภาพมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน ก็ยังเผชิญกับการท้าทายต่าง ๆ เช่น การไว้วางใจกันทางการเมืองที่ยังมีไม่เพียงพอ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังไม่สมดุล ปัญหาความมั่นคงและการบริหาร
        ๑.๒ นับตั้งแต่เสนอข้อริเริ่มสร้างประชาคมเอเชียที่มีอนาคตร่วมกันเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นต้นมา ประเทศในเอเชียที่กำลังมุ่งไปสู่ประชาคมเอเชียที่มีอนาคตร่วมกัน ก็มีจิตสำนึกที่จะดำเนินความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น การดำเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมก็มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีประสบการณ์ความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ทุกฝ่ายจะต้องยืนหยัดในเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร่วมกันใช้โอกาสรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ โดยจีนยินดีที่จะร่วมกับทุกฝ่ายในการผลักดันกระบวนการ CICA ให้ก้าวสู่ขั้นใหม่
        ๑.๓ จีนจะลงลึกความร่วมมือฉันท์มิตรกับทุกประเทศบนพื้นฐานหลัก ๕ ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จะแก้ไขข้อขัดแย้งด้านอธิปไตยของดินแดน และสิทธิประโยชน์ทางทะเลระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยสันติวิธี และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประเด็นร้อนในภูมิภาคผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกัน
        ๑.๔ จีนในฐานะสมาชิกครอบครัวของเอเชีย และประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก จีนจะเป็นผู้สร้างสันติภาพ ผู้สร้างคุณูปการแก่การพัฒนา และผู้รักษาระเบียบของโลกต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ และประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
        ๑.๕ จีนจะเดินหนทางการพัฒนาที่สันติต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยว จะยืนหยัดดำเนินนโยบายเปิดประเทศและมีชัยชนะร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยจะปฏิบัติตามระบอบพหุภาคี ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างอนาคตอันดีงามของเอเชียและของโลก

๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสำคัญที่เป็นประเด็นหลักจากคำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในที่ประชุม CICA อันประกอบด้วย
        ๒.๑ “ความไว้วางใจ” โดยระบุว่า “การเคารพและไว้วางใจกันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศ” ทุกฝ่าย “ควรเคารพระบอบการเมืองและหนทางการพัฒนาที่แต่ละประเทศเลือก” ก็จะสามารถ “เพิ่มพูนความไว้วางใจกันทางการเมือง สร้างฉันทามติทางยุทธศาสตร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
        ๒.๒ “ด้านสันติภาพ” โดยระบุว่า การสร้างความมั่นคงโดยรวมระดับภูมิภาคและประเทศในเอเชีย ควร “ยึดหลักการเจรจา ไม่ใช่การเป็นศัตรูกัน ควรเป็นหุ้นส่วนและเป็นพันธมิตรกัน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ควรปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ” “ป้องกันไม่ให้เกิดกระแสหัวรุนแรงตั้งแต่ต้น”
        ๒.๓ “ด้านการพัฒนา” โดยระบุว่า “ต้องร่วมเดินหน้าเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน บรรลุความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนเศรษฐกิจรอบด้านในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) โดยเร็ว”

บทสรุป
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ณ ประเทศคีร์กีซสถาน โดยเสนอแนวทางการพัฒนา SCO ให้เป็นแบบอย่างของความสามัคคี ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เอื้อประโยชน์แก่กัน ได้รับชัยชนะร่วมกัน ตลอดจนยอมรับและศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนา SCO ให้เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังคงเน้นย้ำคำสำคัญที่สอดรับกับคำกล่าวปราศรัยในที่ประชุม CICA เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ โดยเฉพาะคำสำคัญว่าด้วย “ความไว้วางใจ” ทั้งนี้ เนื่องจากความไว้วางใจ หรือความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงประสานกันในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงสร้างสรรค์

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจาก
http://english.gov.cn/news/top_news/2019/06/16/content_281476717442142.htm 
http://thai.cri.cn/20190616/cfced3a6-5572-6cca-b063-55fc7eb92e96.html 
http://thai.cri.cn/20190616/99d0b120-997c-632c-6d3d-68be7b0cfafb.html 
http://thai.cri.cn/20190616/587a7445-3cfa-c1e1-e0c7-f4f4e1416d8e.html 
http://thai.cri.cn/20190616/feea5547-288e-7db4-14a6-8c09495847d0.html 
http://thai.cri.cn/20190616/323ad645-5cfe-b5fa-e0d2-9ac56de9c38d.html 
https://www.youtube.com/watch?v=9C6j4uMKUOY