bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๒ ที่ได้เปิดฉากขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๕

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๒ ที่ได้เปิดฉากขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๕ โดยมีระยะเวลาการประชุมเป็นเวลา ๔ วัน ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกจะหารือหลายประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 การรับมือกับโรคระบาด การอุดหนุนด้านการประมง การเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและการปฏิรูปองค์การการค้าโลก รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับงานขององค์การการค้าโลกในอนาคต

ทั้งนี้ นายหวัง เหวินเทา (王文涛) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก เป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ผลักดันให้องค์การการค้าโลกแสดงบทบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกให้มากยิ่งขึ้น โดยจีนจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการรักษาระบบการค้าพหุภาคี และการสนับสนุนให้องค์การการค้าโลกพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง การปฏิรูปควรเสริมสร้างหน้าที่ขององค์การการค้าโลก รวมทั้งส่งเสริมโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งหมด

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.cnfin.com/hs-lb/detail/20220613/3635863_1.html )