bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิ.ย.๖๔ แนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิ.ย.๖๔ แนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ว่าด้วยรูปแบบของพรรคและรัฐบาลที่สะอาดในการต่อสู้เพื่อต่อต้านการทุจริต (于党风廉政建设和反腐败斗争论述)  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 
๑. นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ เมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งรัฐ (国家主席 ประธานประเทศ) และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้ยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของงานโดยรวมของพรรคและประเทศ ส่งเสริมการสร้างพรรคอย่างทั่วถึง ยืนกรานที่จะบริหารงานพรรคโดยเคร่งครัดรอบด้าน ได้เผยแพร่วามกรรมสำคัญพร้อมคำอธิบายอย่างลึกซึ้งเป็นชุด ๆ ประเด็นสำคัญเชิงทฤษฎีและปฏิบัติของการสร้างรูปแบบพรรคและรัฐบาลที่สะอาด ในการต่อสู้กับการทุจริต การติดอาวุธทางอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการสร้างรูปแบบพรรคและรัฐบาลที่สะอาด รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตภายใต้สถานการณ์ใหม่อย่างลึกซึ้
 
๒.  แนวคิดดังกล่าวได้คัดตัดตอนมาจากบทความซึ่งแบ่งออกเป็น ๙ หัวข้อและประกอบด้วยเรียงความ ๒๑๖ ย่อหน้า โดยตัดตอนมาจากเอกสารสำคัญมากกว่า ๔๐ ฉบับ รวมทั้งสุนทรพจน์ บทความและคำแนะนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๕ - ๒๓ ต.ค.๕๗ โดยบทความเหล่านี้จำนวนมากได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรก และคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ได้เผยแพร่เมื่อเดือน ม.ค.๕๘ กล่าวคือ
     ๒.๑ การสร้างรูปแบบพรรคและรัฐบาลที่สะอาดและการต่อต้านการทุจริตเป็นภารกิจทางการเมืองที่สำคัญที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี              
     ๒.๒ สถานการณ์รูปแบบพรรคและการสร้างรัฐบาลที่สะอาดและการต่อต้านการทุจริตยังคงรุนแรงและซับซ้อน
     ๒.๓ บริหารจัดการพรรคอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามวินัยของพรรคอย่างเคร่งครัด                          
     ๒.๔ ดำเนินการตามความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการพรรคและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลของคณะกรรมการวินัย
     ๒.๕ นำจิตวิญญาณของ ๘ กฎกลางมาปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง (深入落实中央八项规定精神 ได้แก่ ให้ปรับปรุงฝึกฝนการเรียนรู้จากการพูดคุยกับมวลชนมากขึ้นโดยไม่มีการขึ้นป้ายปูพรมแดง ให้ปรับปรุงรูปแบบการจัดงานหรือประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปรับปรุงการบรรยายสรุปและเอกสารที่มีคุณภาพ ให้กำหนดมาตรฐานในการพบปะเยี่ยมเยือนเยี่ยมชมอย่างสมเหตุผล ให้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เอื้อต่อมวลชนโดยห้ามปิดการจราจรเพื่อสะดวกแก่ตน ให้ปรับปรุงการรายงานข่าวตามความต้องการของงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ให้ดำรงรักษาหรือตีพิมพ์ต้นฉบับอย่างเคร่งครัด และให้ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไข "ลมทั้งสี่" (““四风” ได้แก่ ความเป็นทางการ ระบบราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และความฟุ่มเฟือยสิ้นเปลือง) อย่างไม่หยุดยั้ง        
     ๒.๖ ลงโทษการคอร์รัปชั่นโดยไม่อดกลั้นและยับยั้งการแพร่กระจายของคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด
     ๒.๗ ใช้ "คมดาบ" (“利剑”) ต่อต้านการทุจริตนี้ให้เกิดประโยชน์              
     ๒.๘ ใช้อำนาจตามขอบเขตของระบบ                        
     ๒.๙ สร้างแนวป้องกันทางอุดมการณ์และศีลธรรมที่แข็งแกร่งต่อการทุจริตและความเสื่อมโทรม
 
บทสรุป
 
แนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ว่าด้วยรูปแบบของพรรคและรัฐบาลที่สะอาดในการต่อสู้เพื่อต่อต้านการทุจริตดังกล่าว เป็นหลักการที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในพรรคฯ และการบริหารประเทศจนทำให้จีนประสบความสำเร็จ
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล