bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนจะเดินหน้าปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ต+” อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดและสร้างตำแหน่งงานให้มากยิ่งขึ้น

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนจะเดินหน้าปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ต+” อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดและสร้างตำแหน่งงานให้มากยิ่งขึ้น ตาม นโยบายสนับสนุนแรงงานชนบทและนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายเกา เก่า (Gao Gao) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภายใต้การระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งทำให้ความต้องการคนงานในระยะสั้นของวิสาหกิจลดต่ำลง อันมีผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานชนบท และการหางานทำของนักศึกษาจบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง ว่า ที่ผ่านมาท้องที่ต่างๆ ของจีนกับหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ออกนโยบายอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มการสนับสนุนต่อวิสาหกิจในการรักษาตำแหน่งงานอย่างมีเสถียรภาพ บนพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรค ขณะเดียวกัน ได้ผลักดันวิสาหกิจให้ฟื้นฟูการผลิตและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และพยายามทำให้เศรษฐกิจและการมีงานทำมีเสถียรภาพ โดยการเดินหน้าปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ต+” อย่างต่อเนื่อง

๒. สำนักงานทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมกรุงปักกิ่ง ได้ผลักดันรูปแบบ “อินเตอร์เน็ต+การหางานทำกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว” เพื่อยกระดับความเป็นอัจฉริยะ และความสะดวกของการบริการด้านการหางานทำแก่คนทั่วไป โดยให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพแก่วิสาหกิจผ่านทางออนไลน์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การรับสมัครคนงาน เพื่อตอบสนองความต้องการจ้างงานของวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยในเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมกรุงปักกิ่ง ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม “รับสมัครงานด่วน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และฟื้นฟูการผลิตของวิสาหกิจ ซึ่งได้ช่วยเหลือวิสาหกิจกว่า ๔๗๐ แห่ง และรับสมัครคนงานประเภทต่างๆ กว่า ๑๐๔,๐๐๐ คน

๓. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ แอพพลิเคชั่น "ยังซื่อผิน (Yang Shi Pin)" ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป (CMG) ได้ร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีจีน จัดกิจกรรมรับสมัครงานออนไลน์ขนาดใหญ่ ภายใต้หัวข้อ "รับสมัครงาน รับฤดูใบไม้ผลิ" โดยมีวิสาหกิจจีนกลุ่มแรกที่ร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จีน (CEC) กลุ่มบริษัทไชน่าโมบาย (CMCC) และกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์จีน (NORINCO) ฯลฯ ประกาศรับบุคคลเข้าทำงาน รวมทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ คน ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น "ยังซื่อผิน" ได้ให้บริการที่เจาะจงและเข้าถึงความต้องการของกลุ่มต่างๆ แบบตรงจุดยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการหางานทำของนักศึกษาที่เรียนจบและบุคคลทั่วไป กับบริษัทที่กำลังมองหาบุคลากรเพิ่มในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยทางไชน่ามีเดียกรุ๊ปได้ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆ ของจีน เช่น บริษัทไชน่าโมบายล์ กลุ่มบริษัทอาลีบาบา ตลอดจนองค์กรที่มีชื่อเสียงในจีน เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน เป็นต้น  

บทสรุป

 
ขณะที่งานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ของจีนได้ดำเนินไปด้วยดี โดยท้องที่ต่างๆ ได้ผลักดันให้วิสาหกิจได้ฟื้นฟูการทำงานและการผลิตกลับสู่ภาวะปกติอย่างแข็งขันให้เหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริงของแต่ละที่ ซึ่งภายหลังจากการระบาดของโควิด-๑๙ พบว่า เศรษฐกิจแบ่งปันกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่างๆ ในจีน ที่มีรูปแบบการประกอบธุรกิจชนิดใหม่ๆ ได้แสดงถึงความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด เช่น การพบแพทย์ออนไลน์ การทำงานออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ การรับส่งของแบบไม่สัมผัส ฯลฯ และได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยแสดงบทบาทที่สำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการผลักดันการฟื้นฟูการผลิตและการกลับสู่ตำแหน่งงาน การประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมการบริโภค และการประกันการมีงานทำให้มีเสถียรภาพต่อไปในอนาคต

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์