bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ย.๖๒ สมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน”

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน ได้ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน” ซึ่งนับเป็นการประกาศสมุดปกขาวเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ครั้งแรกของจีน โดยชี้ว่า ในช่วงเริ่มต้นการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จากความต้องการการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจีนตกลงที่จะเริ่มต้นและประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ นับเป็นการเริ่มต้นกิจการนิวเคลียร์ของจีนอย่างเป็นทางการ ในรอบ ๗๐ ปีที่ผ่านมา นิวเคลียร์ในประเทศจีน เริ่มต้นจากไม่มี จนมีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบ สร้างคุณูปการสำคัญแก่การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ จากอดีตจีนถือการรักษาความปลอดภัยของนิวเคลียร์เป็นหน้าที่แห่งรัฐ คู่ขนานกับการประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ ความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น ต้องบริหารตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด และสอดคล้องกับข้อบังคับในการพัฒนานิวเคลียร์ เพื่อผลักดันการรักษาความปลอดภัยของนิวเคลียร์ควบคู่ไปกับความทันสมัยในทุกด้าน โดยมีสถิติความปลอดภัยที่ดีและเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของจีนเอง

๒. ในสมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน” ดังกล่าวยังได้ระบุว่า จีนรักษาสถิติความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยดัชนีการทำงานของไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์อยู่แนวหน้าของโลก รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น และการควบคุมดูแลแร่ธาตุสำหรับการผลิตนิวเคลียร์มีหลักประกัน อันจะสามารถคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในสมุดปกขาวได้ชี้ว่า ปี ๒๐๐๐ ปี ๒๐๐๔ ปี ๒๐๑๐ และปี ๒๐๑๖ องค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเคยมีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยและรังสีนิวเคลียร์ โดยยืนยันว่าจีนสามารถควบคุมความปลอดภัยของนิวเคลียร์

๓. จีนได้แสดงถึงขีดความสามารถในควบคุมความปลอดภัยของนิวเคลียร์ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ กรมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันของประเทศจีน ได้จัดการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ “พายุ-๒๐๑๘” ที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์หนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน เพื่อเพิ่มความสามารถและยกระดับการรับมือกับกรณีฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์ของจีนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ นายเฉิน เจี้ยน ผู้จัดการใหญ่บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ฝางเฉิงกั่ง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และบริษัทในเครือไชน่าเจเนอรัลนิวเคลียร์พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (China General Nuclear Power Corporation : CGN) ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ว่า ในช่วงหลายปีมานี้ บริษัท CGN ได้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ที่ทันสมัยล่าสุดของตนในงานมหกรรมโลกจีน-อาเซียนทุกปี และมีบางประเทศอาเซียนได้ดำเนินความร่วมมือด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประชาชนกับบริษัท CGN แล้ว เช่น เมื่อปี ๒๐๑๗ บริษัท CGN กับบริษัทไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ของไทยได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์ฝางเฉินกั่งระยะที่ ๒ โดยบริษัทไทยถือหุ้นร้อยละ ๑๐ นายเฉิน เจี้ยน ยังกล่าวว่า บริษัท CGN ยินดียิ่งที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมบุคลากร และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นต้น กับประเทศสมาชิกอาเซียน

บทสรุป
ในสมุดปกขาวว่าด้วย “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน” ฉบับดังกล่าวได้เน้นย้ำว่า จีนจะยืนหยัดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในการเลือกสถานที่ ออกแบบ ก่อสร้าง ทำงานและยกเลิกการใช้งานตามหลักประกันด้วยวิธีหลายวิธีและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีความปลอดภัยและไม่เกิดข้อผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับมวลหมู่ประชาชนทั้งในประเทศและชุมชนระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจาก
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/03/c_138360674.htm

http://thai.cri.cn/20190903/478e96aa-6db1-f18f-815a-45d1d7b571aa.html

http://thai.cri.cn/20190903/74af171c-a2ab-396e-286f-6f784ec337c2.html

http://thai.cri.cn/20181126/b7eceab2-c365-3d1e-7968-7efc91645538.html

http://thai.cri.cn/20181025/685243eb-5b06-4f2b-921a-88006b56cab0.html

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-issues-white-paper-on-nuclear-safety