bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ มุมมองในการพัฒนามณฑลยูนนาน

๑. ข้อมูลพื้นฐานของนครคุณหมิง
     ๑.๑ นครคุนหมิงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัด ในช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓" (“十三五”) ที่ผ่านมา เมืองนี้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็ยังมีปัญหาที่โดดเด่น เช่น ความเป็นอันดับต้นทางเศรษฐกิจที่ต่ำ ฯลฯ โดยนครคุนหมิงมีข้อได้เปรียบด้านสถานที่ที่ไม่เหมือนใครสภาพธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งมีภูมิหลังที่สดใสและเป็นรากฐานที่ดีในการเร่งการพัฒนา
     ๑.๒ จากมุมมองโดยรวม การพัฒนาของมณฑลยูนนานขึ้นอยู่กับยูนนานตอนกลางและนครคุนหมิง สำหรับการพัฒนาในยูนนานตอนกลางนั้น นครคุนหมิงควรมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำให้เกิดความทันสมัยแบบสังคมนิยมในมณฑลภายในปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) โดย “ต้องอยู่ในที่สูงมากและอยู่ในระดับเซียน” (“置身须向极高处,举首还多在上人”) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่า นครคุนหมิงควรกลายเป็น“ เมืองฤดูใบไม้ผลิของจีน เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองสุขภาพที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและเมืองศูนย์กลางระดับนานาชาติในระดับภูมิภาค” โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมหลัก การบริหารจัดการเมืองและการปกครอง รวมทั้งการปกป้องทะเลสาบเตียนฉื
 
๒. นครคุนหมิงจะกลายเป็นแนวหน้าและหัวรถจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นสิ่งเรียกร้องให้ทั้งเมืองมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมด้วยความรู้สึกเร่งด่วนที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะความยากลำบากและให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุน การพัฒนาของนครคุนหมิงในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ในฐานะ "เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ" (“春城”) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งนครคุนหมิงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสร้างอุตสาหกรรมด้านสุขภาพขนาดใหญ่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีสถานะที่แน่นอนในประเทศและในระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในนครคุนหมิง โดยจะต้องก้าวกระโดดในการปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัลและการตระหนักถึง "การเปลี่ยนเลนและการแซง" (“换道超车”) ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างเมืองใหญ่ ๑๐ โครงการในนคคุนหมิงโดยยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง
 
บทสรุป

นครคุณหมิงมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าโอกาสในการจัดการประชุม "อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ" (“生物多样性公约”) ของสหประชาชาติครั้งที่ ๑๕ ที่นครคุนหมิง และดำเนินการตาม "โครงการสำคัญ ๑๐ ประการ" (“十大工程”) เพื่อทำให้เมืองสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://mp.weixin.qq.com/s/hxijDgOJa2-1kC1jdS18HA