bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ มิ.ย.๖๔ นายเจ้า เล่อจี้ ( 赵乐际) กรรมการประจำกรมเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ มิ.ย.๖๔  นายเจ้า เล่อจี้ ( 赵乐际) กรรมการประจำกรมเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติสมัยวิสามัญว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ร่วมสร้างโลกที่เที่ยงธรรมและโปร่งใส” (“秉持人类命运共同体理念,共建清正廉洁的地球家园”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายเจ้า เล่อจี้ ชี้ให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนต่อต้านการทุจริตอย่างเด่นชัด ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลแบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน ศึกษาวิจัยแนวทางที่ทำให้โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารประเทศในระยะยาวของพรรคฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างจริงใจและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนจีน คุ้มครองเสถียรภาพในการบริหารระยะยาวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ให้ความสำคัญอย่างสูงต่องานต้านการทุจริต คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการชี้นำงานต้านการทุจริตแบบรวมศูนย์อย่างมีเอกภาพ กลายเป็นการชี้นำทางการเมืองและหลักประกันอันทรงพลังมากที่สุดในการปราบปรามคอรัปชั่น

๒. นายเจ้า เล่อจี้ เน้นย้ำว่า จีนเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก ปัจจุบัน เป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงและศตวรรษแห่งโรคระบาดได้ซ้อนทับกัน ในขณะที่ผลประโยชน์ของทุกประเทศมีมากขึ้น ยิ่งจำเป็นต้องรักษาแนวความคิดของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับคอรัปชั่น ด้วยเหตุนี้ จีนจึงเสนอข้อเสนอ ๔ ประการเกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ กล่าวคือ
๒.๑ ประการแรก รักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรม ลงโทษความชั่ว และส่งเสริมความดี รักษาทัศนคติที่ไม่ยอมอดกลั้นต่อการทุจริต โดยสร้างระบบที่จะอุดช่องโหว่ รวมทั้งดำเนินการความร่วมมือที่ปราศจากอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต
๒.๒ ประการที่สอง ยึดมั่นในการเคารพความแตกต่าง ความเสมอภาค และการเรียนรู้ร่วมกัน เคารพอธิปไตย ระบบการเมือง และระบบกฎหมายของทุกประเทศ เคารพสิทธิของแต่ละประเทศในการเลือกเส้นทางต่อต้านการทุจริตอย่างอิสระ ตลอดจนเขตอำนาจศาล หรือแม้กระทั่งการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ อันเนื่องมาจากการต่อต้านการทุจริต
๒.๓ ประการที่สาม ยึดมั่นในความร่วมมือแบบ win-win อภิปรายและสร้างสรรค์ร่วมกัน สนับสนุนพหุภาคี และปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตทั่วโลกตามฉันทามติ
๒.๔ ประการที่สี่ ต้องรักษาพันธสัญญา โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ ทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความช่วยเหลือด้านการพิจารณาคดีอย่างกว้างขวาง

บทสรุป

การประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติสมัยวิสามัญว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวนั้น ถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดการประชุมพิเศษในประเด็นการต่อต้านการทุจริต โดยมีประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและผู้แทนอาวุโสจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม โดยจีนแสดงท่าทีสนับสนุนบทบาทของ “อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ” (“联合国反腐败公约”) ในการกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

http://politics.people.com.cn/n1/2021/0604/c1024-32121954.html