bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ การผนึกกำลังของจีน เพื่อร่วมต่อต้านการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19)

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผนึกกำลังของจีน เพื่อร่วมต่อต้านการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (Chinese People's Liberation Army : PLA) ได้จัดส่งแพทย์ทหารอีกจำนวน ๒,๖๐๐ นายไปเมืองอู่ฮั่น เพื่อร่วมงานต่อต้านการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยรับผิดชอบหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙  ในโรงพยาบาลไท่คังถงจี้เมืองอู่ฮั่น และเขตกวงกู่ของโรงพยาบาลสตรีและเด็กมณฑลหูเป่ย โดยจะทำการรักษาพยาบาลตามอย่างของโรงพยาบาลหั่วเสินซาน ซึ่งโรงพยาบาลไท่คังถงจี้เมืองอู่ฮั่นวางแผนจัดเตียง ๘๖๐ เตียง และเขตกวงกู่ของโรงพยาบาลสตรีและเด็กมณฑลหูเป่ยวางแผนจัดเตียง ๗๐๐ เตียง โรงพยาบาลสองแห่งนี้ต่างจะเปิดเขตพื้นที่คลินิกชั่วคราว และแผนกเสริมต่างๆ เช่น การควบคุมการแพร่ระบาด ตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อ เป็นต้น

๒. ทีมแพทย์ทหารของจีน จะแบ่งเป็นหลายชุดและทยอยกันประจำการในโรงพยาบาลต่างๆ ตามขนาดการรองรับและความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาล โดยแพทย์กลุ่มแรกจำนวน ๑,๔๐๐ นายได้เดินทางถึงเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่ ๑๓ กพ.๖๓ และดำเนินการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องในทันที จนถึงขณะนี้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ PLA ได้จัดส่งแพทย์และพยาบาลรวมแล้วกว่า ๔,๐๐๐ นาย ไปยังเมืองอู่ฮั่น เพื่อร่วมงานต่อต้านการแพร่ระบาดโควิด-๑๙

๓. ข้อสังเกต
     ๓.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลาง ได้กล่าวเน้นว่า เขตชุมชนเป็นกองหน้าสำคัญของงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคครั้งนี้ของจีน และก็เป็นแนวกำแพงป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพที่สุดด้วย ดังนั้น ทั่วประเทศต่างต้องเสริมบทบาทการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเขตชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้เขตชุมชนกลายเป็นกำแพงที่เข้มแข็งของงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
     ๓.๒ ทุกภาคส่วนของจีนได้ผนึกกำลังกันตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เป็นต้นมา ซึ่งทั่วประเทศของจีน นับตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงท้องถิ่นต่างๆ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของเขตชุมชน โดยเขตชุมชนได้ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ตรวจวัดอุณหภูมิชาวบ้านในเขตชุมชน ทำการลงทะเบียนผู้ที่เข้าออก และบริหารจัดการที่แม่นยำกับผู้ที่ถูกคัดแยกเพื่อเฝ้าติดตามอาการในบ้าน ขณะใช้มาตรการป้องกันควบคุมอย่างเข้มงวด เขตชุมชนทั้งหลายก็ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของชาวบ้านด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เขตชุมชนรับหน้าที่ไปช่วยจัดซื้อและขนส่งสิ่งของจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนพิเศษ, ครอบครัวที่ยากลำบาก และผู้ที่ต้องถูกแยกเฝ้าติดตามอาการในบ้าน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ถือมนุษย์เป็นหลัก
     ๓.๓ ปัจจุบัน เมืองอู่ฮั่นได้ใช้โรงพยาบาลชั่วคราว ๗ แห่ง มีแพทย์และพยาบาลจำนวน ๔,๙๖๖ คน และหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ กว่า ๔๐ แห่ง ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล โดยสามารถตรวจประชาชนได้จำนวนมากกว่า ๘,๐๐๐ คนต่อวัน

บทสรุป

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ครั้งนี้ เป็นบททดสอบความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเขตชุมชนต่างๆ ของจีน และถือเป็นโอกาสส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบบริหารจัดการเขตชุมชนของจีนด้วย ทั้งนี้ เขตชุมชนท้องที่ต่างๆ เพียงแต่ปฏิบัติตามการจัดวางนโยบายของส่วนกลางอย่างจริงจังเข้มงวด พร้อมอาศัยพลังความร่วมมือของมวลชน ก็จะสามารถทำให้เขตชุมชนกลายเป็นกำแพงที่เข้มแข็งให้กับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด กลายเป็นแนวป้องกันการระบาดจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศจีนสามารถเอาชนะสงครามการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ให้ยุติลงโดยเร็ว

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

https://www.globaltimes.cn/content/1179409.shtml

http://thai.cri.cn/20200213/8aa11171-28fe-27fb-c3da-21f19e40847d.html

http://thai.cri.cn/20200213/bf1ae0aa-8115-d360-6091-ca3734753cfc.html

http://thai.cri.cn/20200213/297ab69a-f959-e748-e1c8-d150e25de204.html

http://thai.cri.cn/20200212/87e34350-2e0c-e7cb-f17f-86e05f666930.html

http://thai.cri.cn/20200213/b88c41f1-a916-44cb-c1ff-42e496044d19.html

https://www.youtube.com/watch?v=mwZUHzbhKX0