bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการของจีน ได้ออก "แนวทางการประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมสายสามัญ“เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (教育部) ของจีน ได้ออก "แนวทางการประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมสายสามัญ“ (“普通高中学校办学质量评价指南”) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ โดยมุ่งมั่นที่จะเอาลดแนวคิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ "คะแนนเท่านั้น และอัตราสอบเข้าโรงเรียนเท่านั้น" (“唯分数、唯升学”) ของโรงเรียนมัธยมตอนปลายสายสามัญ ปรับเปลี่ยนการปฐมนิเทศการประเมินผลที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างจริงจัง เร่งการจัดตั้งระบบการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. "คู่มือการประเมินผล" (“评价指南”) ได้ชี้แจงมาตรฐานการประเมินคุณภาพการดำเนินการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปกติใน ๕ ด้าน ได้แก่ ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน การสอนหลักสูตร การพัฒนาครู การจัดการโรงเรียน และการพัฒนานักเรียน รวมทั้งปรับแต่งตัวบ่งชี้หลัก ๑๘ ตัว และ ๔๘ ประเด็นสำคัญ ซึ่งทุกท้องที่ต้องใช้เวลา ๓-๕ ปีเป็นวัฏจักรเพื่อให้ครอบคลุมการประเมินคุณภาพการดำเนินการของโรงเรียนอย่างเต็มที่

๒. ปัจจุบันในเนื้อหาการประเมินผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปยังคงมีปรากฏการณ์ที่เน้นการปลูกฝังความรู้และละเว้นการฝึกความสามารถในทางปฏิบัติ "คู่มือการประเมินผล" ฉบับนี้จึงได้จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรและเสนอให้ดำเนินการตามระเบียบระดับประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยี (รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทั่วไป), ศิลปะ (หรือดนตรี, วิจิตรศิลป์), กีฬาและสุขภาพ, กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ครอบคลุม, แรงงาน, การทดลองทางกายภาพ, เคมีและชีวภาพ ฯลฯ เพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรวิชาเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยของหลักสูตรแรงงานไม่ต่ำกว่า 1 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ และจำเป็นต้องกำหนดสัปดาห์แรงงานในปีการศึกษา ในขณะเดียวกัน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปควรดำเนินการเรียนรู้จากการวิจัย งานเลี้ยงและกิจกรรมกลุ่ม การฝึกทหาร การสำรวจสังคม และการฝึกวิจัย ตลอดจนประสบการณ์วิชาชีพ การบริการชุมชน และกิจกรรมภาคปฏิบัติอื่นๆ ที่ครอบคลุม
๒.๑ เพื่อที่จะเอาชนะแนวโน้มของ "คะแนนเท่านั้น และอัตราสอบเข้าโรงเรียนเท่านั้น" ดังนั้น "คู่มือการประเมินผล" เสนอให้ใช้คุณลักษณะทางอุดมการณ์และคุณธรรม ระดับวิชาการ สุขภาพกายและจิตใจ ความรู้ทางศิลปะ แรงงานและการปฏิบัติทางสังคมเป็นเนื้อหาหลักของ ประเมินผลและให้ความสนใจตรวจสอบพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย สุนทรียะและแรงงาน ความสนใจและความสามารถพิเศษ โดยเน้นที่ลักษณะบุคลิกภาพและการกระทำหลักของนักเรียน สร้างและปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียน ดำเนินการประเมินคุณภาพอย่างครอบคลุมเป็นประจำ และบันทึกขั้นตอนการประเมินอย่างเคร่งครัด จัดระเบียบการคัดเลือก เผยแพร่และทบทวน รวมทั้งจัดทำไฟล์ ใช้ไฟล์การประเมินคุณภาพที่ครอบคลุมอย่างเต็มที่ วิเคราะห์กระบวนการการเติบโตของนักเรียนทางวิทยาศาสตร์ มีการวินิจฉัยและปรับปรุงการศึกษาตลอดจนการสอนในเวลาที่เหมาะสม
๒.๒ เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของนักเรียน "คู่มือการประเมินผล" เสนอว่านักเรียนควรออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวันในโรงเรียน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพร่างกาย ฝึกฝนทักษะกีฬา ๑-๓ ทักษะ รวมทั้งควบคุมสายตาสั้นและโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เชี่ยวชาญ ๑-๒ ทักษะด้านศิลปะ โดยนักเรียนจะต้องมีแนวคิดเรื่องการเคารพและรักแรงงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานบ้าน แรงงานในสถาบันการศึกษา และแรงงานนอกสถาบันการศึกษา สำหรับในด้านวิชาการ ขอเสนอให้มีความสามารถในการอ่านในระดับหนึ่งและสามารถอ่านเข้าใจได้ดี มีจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม มีความตระหนักและความสามารถในการสำรวจและค้นหาปัญหา ถามคำถาม และแก้ปัญหาอย่างอิสระ

บทสรุป กระทรวงศึกษาธิการจีน ได้ออกแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป โดยมุ่งเน้นปรับปรุงการประเมินคุณภาพอย่างครอบคลุมของนักเรียน ด้วยการใส่ใจในอุดมการณ์และคุณธรรม สติปัญญาทางวิชาการ สุขภาพร่างกาย ความงามในศิลปะ และแรงงานในการปฏิบัติทางสังคมของนักเรียน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://edu.china.com.cn/2022-01/10/content_77980306.htm )