bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ลงนามในคำสั่งของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันและปฏิบัติต่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" (“防范和处置非法集资条例”)


 
๑. การป้องกันและกำจัดการระดมทุนที่ผิดกฎหมายเป็นโครงการเชิงระบบระยะยาว เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่สำคัญของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนสถานการณ์โดยรวมของเสถียรภาพทางสังคม โดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงได้ประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับ" (“条例”) กำหนดว่า รัฐห้ามการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในรูปแบบใด ๆ และปฏิบัติตามหลักการป้องกันการระดมทุนที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เนิ่นๆ ในการจัดการที่ครอบคลุมและการจัดการที่ปลอดภัย กล่าวคือ
     ๑.๑ การปรับปรุงกลไกการทำงาน โดย "ระเบียบข้อบังคับ" (“条例”) กำหนดให้รัฐบาลของประชาชนในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและจัดการการระดมทุนที่ผิดกฎหมายภายในเขตการปกครองของตน โดยรัฐบาลของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับต้องจัดตั้งและปรับปรุงกลไกการทำงานที่เป็นเอกภาพอย่างชัดเจน  
     ๑.๒ การเสริมสร้างการป้องกันและการตรวจสอบ “ระเบียบข้อบังคับ” (“条例”) เน้นหลักการป้องกันเป็นอันดับแรก ให้บทบาทของหน่วยงานบริหารสถาบันการเงิน สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้า องค์กรอิสระระดับฐานรากและประชาชนแต่ละคน รวมทั้งสร้างและปรับปรุงการตรวจสอบและการเตือนภัยล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์และการศึกษา ความมีวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม และการรายงานผลตอบแทน โดยจะดำเนินการอย่างมั่นคงในการลงทะเบียนหน่วยงานในตลาด การจัดการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการโฆษณาและการตรวจสอบกองทุน ฯลฯ เพื่อให้ตรวจพบการระดมทุนที่ผิดกฎหมายน้อยลงและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการระดมทุนที่ผิดกฎหมายจากแหล่งที่มา
     ๑.๓ การเสริมสร้างการจัดการด้านการบริหาร “ระเบียบข้อบังคับ” (“条例”) กำหนดว่า หน่วยงานชั้นนำในการจัดการกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมายควรจัดหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อตรวจสอบและพิจารณากิจกรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ชี้แจงวิธีการสอบสวนและการจัดการ รวมทั้งมาตรการบังคับและจัดการกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนความรับผิดชอบทางอาญาของการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การกวาดล้างกองทุนและผู้เข้าร่วมการระดมทุน โดยผลที่จะเกิดขึ้นได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด “ระเบียบข้อบังคับ" (“条例”) เน้นย้ำว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย บุคคลระดมทุนที่ผิดกฎหมายและผู้อำนวยความสะดวกในการระดมทุนที่ผิดกฎหมายจะต้องคืนเงินที่ระดมทุนให้กับผู้เข้าร่วมระดมทุน ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนที่ผิดกฎหมายจะตกเป็นภาระของผู้เข้าร่วมระดมทุนเอง
     ๑.๔ การชี้แจงความรับผิดชอบทางกฎหมาย “ระเบียบข้อบังคับ" (“条例”) กำหนดความรับผิดทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ระดมทุนที่ผิดกฎหมาย ผู้ช่วยระดมทุนที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานในตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหากมีการก่ออาชญากรรมขึ้น ความรับผิดชอบทางอาญาจะได้รับการสอบสวนตามกฎหมาย
 
๒. ข้อสังเกต ระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ได้เข้มงวดเกี่ยวกับการบริหารความรับผิดทางอาญาและการคืนเงินสำหรับการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และผลที่ตามมาของผู้เข้าร่วมระดมทุนที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นทุกระดับ และสถาบันการเงิน ฯลฯ ต้องเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์และการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มความตระหนักและความสามารถของประชาชนในการระบุการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย
 
บทสรุป

ด้วยความซับซ้อนจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้างการกำกับดูแลในประเด็นสำคัญเพื่อป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยง รวมทั้งปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนด้วยวิธีการทางกฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงต้องประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันและปฏิบัติต่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมายดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๔
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/202102/11/t20210211_36310276.shtml 

http://v.jstv.com/a/20210210/161295810857.shtml 

http://www.cinic.org.cn/xw/zcdt/1001793.html