bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ ทิศทางการดำเนินการติดต่อไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะเป็นหนทางการพัฒนาอย่างมั่นคงของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ จากรายงานของสภาธุรกิจสหรัฐ – จีน (美中贸易全国委员会)


 
๑. ในรายงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ – จีน” (美中经济关系) ดังกล่าวระบุว่า  
     ๑.๑ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯที่มั่นคงจะส่งผลดีต่อสหรัฐฯ และการลดภาษีศุลกากรกับจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งสร้างโอกาสในการทำงาน การขจัดอุปสรรคทางการค้าและการต่อต้านการปกป้องทางการค้า จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีน – สหรัฐฯขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและเศรษฐกิจโลก
     ๑.๒ แรงเสียดทานทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการจ้างงาน รายงานประมาณการว่า ระหว่างปี ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ต้นทุนทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ ๐.๕% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ ทำให้สหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงาน ๒๔๕,๐๐๐ ตำแหน่ง และแต่ละครอบครัวสูญเสียรายได้ ๖๗๕ ดอลลาร์ฯ ขณะที่ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) การส่งออกไปยังประเทศจีน ได้สนับสนุนการจ้างงาน ๑.๒ ล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ โดยในปีนั้นบริษัทของสหรัฐฯ ได้ลงทุนในจีนถึง ๑๐๕,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งได้รับผลประโยชน์มากมายและส่งเสริมให้บริษัทของสหรัฐฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
๒.  ในรายงานฯ ยังได้วิเคราะห์ว่า หากจีนและสหรัฐฯ ลดอัตราภาษีเฉลี่ยลงเหลือประมาณ ๑๒% GDP ที่แท้จริงของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น ๑๖๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ๕ ปีข้างหน้าและจะมีการสร้างงาน ๑๔๕,๐๐๐ ตำแหน่ง เมื่องานเพิ่มขึ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น ๔๖๐ ดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ตามหากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ ซึ่งยังคงทวีความรุนแรงขึ้นสหรัฐฯ อาจเผชิญกับการสูญเสีย GDP ที่แท้จริงถึง ๑.๖ ล้านล้านดอลลาร์ภายใน ๕ ปีโดยสูญเสียงานสูงสุด ๗๓๒,๐๐๐ ตำแหน่ง และรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ๖,๔๐๐ ดอลลาร์ฯ
 
บทสรุป

นาย Craig Allen ประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ – จีน (美中贸易全国委员会会长) กล่าวว่า การค้ากับจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งการจ้างงานของสหรัฐฯ จะเติบโตขึ้นและจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ - จีน ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินความพยายามต่อไปบนพื้นฐานของข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าระยะแรก เพื่อเจรจาการลดภาษีและนำผลประโยชน์มาสู่เกษตรกรและแรงงานชาวอเมริกัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดนโยบายการค้ากับจีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักการและเป็นประโยชน์มากขึ้น
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://www.xinhuanet.com/world/2021-01/15/c_1126987446.htm