bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ แนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน โดยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ของการฟื้นฟูชนบท ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น การผลิตทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจึงถูกรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาทางธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลผลิตและคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดลักษณะทางอุตสาหกรรมของภูมิภาคต่างๆ ในขณะเดียวกัน ได้มีการรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้ากับมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรในการขยายห่วงโซ่ของคุณค่า และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบใหม่ของการฟื้นฟูชนบทบนพื้นฐานของการให้อย่างเต็มที่แก่อุตสาหกรรมหลักและรอง

๒. การพัฒนา "การเกษตรเชิงหน้าที่" (“功能农业”) เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับการยกระดับการเกษตรของมณฑลหูหนานในอนาคต โดยรวมอยู่ในแผนพัฒนาการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะ ในเวลาเดียวกันได้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการก่อสร้าง "เขตนำร่องการเกษตรเพื่อหน้าที่ของฉางซา" (“长沙功能农业领航区”) และจัดตั้งกลุ่มรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลที่มีความกระตือรือร้นสูง มีรากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคง และมีความเข้าใจที่ดีเหกี่ยวกับ "หนึ่งมณฑล หนึ่งอุตสาหกรรม" (“一县一业”) "หนึ่งเมือง หนึ่งอุตสาหกรรม" (“一镇一业”) และ "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์" (“一村一品”) สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในเขตพื้นที่เมืองและหมู่บ้านที่สำคัญ เพื่อสร้างพื้นที่การผลิตหลักสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงในมณฑลหูหนาน โดยการประสานกับวัฒนธรรมชาและเทคโนโลยีชาเพื่อทำให้อุตสาหกรรมชาเป็นอุตสาหกรรมหลักสำหรับการฟื้นฟูชนบท

บทสรุป

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะสามารถส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทได้อย่างจริงจัง และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกรณีของอุตสาหกรรมชามีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

https://hn.rednet.cn/content/2021/11/09/10381455.html