bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ มี.ค.๖๓ โรงพยาบาลระดับต่างๆ ในกรุงปักกิ่งเริ่มกลับมารักษาโรคตามปกติ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในกรุงปักกิ่งเริ่มกลับมารักษาโรคตามปกติ ในขณะที่ประชาชนในกรุงปักกิ่งก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว เช่น ไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ เป็นต้น (กรุณาดูภาพประกอบข่าว) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. กรุงปักกิ่ง ได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๓ โดย นายเกา เสี่ยวจุ้น โฆษกคณะกรรมการรักษาสุขภาพแห่งกรุงปักกิ่ง ได้กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๓ โรงพยาบาลระดับต่างๆ ในกรุงปักกิ่งที่กำหนดให้เป็นจุดรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ นั้น ได้หยุดให้บริการผู้สงสัยติดเชื้อและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงปักกิ่ง ที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลระดับเมืองที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน กรุงปักกิ่งสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ได้ และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อเนื่องกันเป็นเวลา ๑๔ วันมาแล้ว รวมทั้งประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และมีความต้องการที่จะไปพบแพทย์ในด้านอื่นๆ

๒. ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการรักษาสุขภาพแห่งชาติจีน ก็ได้กล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า ท้องถิ่นต่างๆ กำลังเร่งการรับรอง “รหัสสุขภาพ” ซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ในทั่วประเทศจีนก็สามารถใช้รหัสเดียวกัน เพื่อรับรองต่อการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของบุคลากรและสินค้า ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ภายใต้หลักการ “แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน บริหารเป็นหนึ่งเดียว แบ่งระดับ แบ่งขั้นตอน อย่างมีลำดับ มีระบบระเบียบ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง” บนพื้นฐานการป้องกันรักษาโรคด้วยคุณภาพสูง

บทสรุป

 
แม้ว่ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน จะไม่มีผู้ป่วยโควิด-๑๙ รายใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อเนื่องกันเป็นเวลา ๑๔ วันแล้วก็ตาม แต่เพื่อให้งานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้เที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางมายังกรุงปักกิ่งไปลงจอดที่สนามบินอื่นในกลุ่มสนามบินที่กำหนด ๑๒ แห่ง เช่น  เที่ยวบิน CA910 ที่ออกเดินทางจากมอสโค ประเทศรัสเซีย ให้เบี่ยงเส้นทางไปลงที่มหานครเทียนจิน และให้เที่ยวบิน CA926 ที่เดินทางจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปลงที่นครฮูเหอเฮ่าเท่อ (Hohhot) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ เพื่อคัดกรองผู้โดยสาร โดยกลุ่มผู้โดยสารที่ผ่านด่านตรวจสุขภาพและไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเดินทางต่อไปที่กรุงปักกิ่ง  

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์