bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓ ก.ย.๖๒ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชา

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ นายหวาง เหวินเทียน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา นายกง วิบูล (Kong Vibol) อธิบดีกรมภาษีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายฉาง จิ้งจุ้น ประธานหอการค้าจีนของกัมพูชา และตัวแทนกว่า ๑๒๐ ราย จากบริษัททุนจีนเข้าร่วมในพิธีเปิดกลไกประสานงานระหว่างหอการค้าจีนของกัมพูชาและสำนักงานจัดเก็บภาษีกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนายหวาง เหวินเทียน กล่าวว่า การสร้างกลไกประสานงานระหว่างหอการค้าจีนของกัมพูชา กรมสรรพากรกัมพูชา จะส่งเสริมการสื่อสารโดยตรงและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยได้ปล่อยสัญญาณเชิงบวกสู่ภายนอก แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกลไกดังกล่าวยังมีบทบาทสำคัญมากต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดึงดูดบริษัทจีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชามากขึ้น

๒. ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-กัมพูชา ขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีวิสาหกิจภาคการท่องเที่ยว ๔๑ แห่งจาก ๒๑ มณฑลของจีน วิสาหกิจจีนในกัมพูชา ผู้แทนสื่อมวลชน ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ชาวจีนในกัมพูชา และผู้แทนวงการท่องเที่ยวและเยาวชนกัมพูชาประมาณ ๓,๐๐๐ คนเข้าร่วมประชุมหารือกัน ซึ่งการจัดประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-กัมพูชาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-กัมพูชา ประจำปี ๒๐๑๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน สถานทูตจีนประจำกัมพูชา และกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกัมพูชา

๓. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ได้มีพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดกันดาลของกัมพูชา โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและก่อสร้างโดยบริษัทจีน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการเป็นเวลา ๒๔ เดือน ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๖ แห่ง และสถาบันฝึกอบรมอีก ๑ แห่งในกรุงพนมเปญ จังหวัดกันดาล และจังหวัดกำปงจามของกัมพูชา โดยจะสร้างอาคารเรียน ๒๓ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑๗ หลัง และหอพัก ๑ หลัง นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และบ่อน้ำ รวมไปถึงยังมีการจัดหาอุปกรณ์การเรียน เฟอร์นิเจอร์ และระบบน้ำประปาอีกด้วย

บทสรุป
การสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมดังกล่าวในข้างต้น จะทำให้ทั้งสองประเทศเห็นความสำคัญของกันและกัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความร่วมมือระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง ทั้งนี้ จีนกับกัมพูชาได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว จากการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจรวมทั้งการยอมรับตั้งแต่ในระดับเด็กและเยาวชน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจาก
https://www.sophanseng.info/tag/cambodia-china-relations/

http://thai.cri.cn/20190901/44756ea2-9af6-ea79-2152-54b24e39cc3e.html

http://thai.cri.cn/20190729/e2e94314-9926-a2bc-34d4-8816fda86964.html

http://thai.cri.cn/20190627/3fc07db8-73dc-b888-8215-4e3e7d78cb06.html

http://thai.cri.cn/20190606/4e538f07-6208-91ac-bb03-9acc4c81659b.html

http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/15118-2019-08-28-15-50-18.html