bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๓ ม.ค.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งรัฐ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง ที่ได้เข้าร่วมการประชุมงานชนบทส่วนกลาง

     จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๓ ม.ค.๖๖) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งรัฐ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง ที่ได้เข้าร่วมการประชุมงานชนบทส่วนกลาง ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธ.ค.๖๕ (ตอนที่ ๓ - จบ) โดยได้กล่าวเน้นย้ำว่า

     การปรับปรุงชนบทให้ทันสมัยเป็นข้อกำหนดโดยธรรมชาติและเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง การสร้างชนบทที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับธุรกิจ และสวยงาม คือความหมายที่เหมาะสมของประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง โดยจำเป็นต้องส่งเสริมความทันสมัยด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทให้ทันสมัยในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งตระหนักถึงการปรับปรุงชนบทโดยรวมจากภายนอกสู่ภายในด้วยทั้งรูปแบบและจิตวิญญาณ มีความจำเป็นต้องมุ่งสู่เป้าหมายของ “พื้นที่ชนบทมีสภาพความเป็นอยู่ที่ทันสมัยโดยพื้นฐาน” จัดระเบียบและดำเนินการสร้างสรรค์​ในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเร่งการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในการป้องกันโรคระบาด การดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาและการรักษาพยาบาล และปรับปรุงความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานในชนบทและความสะดวกสบายของบริการสาธารณะ สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ชีวิตที่ทันสมัยและมีอารยธรรมได้ทันที จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการปกครองชนบทที่ผสมผสานการปกครองตนเองที่นำโดยองค์กรพรรค หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม เพื่อให้ชนบทเต็มไปด้วยชีวิตชีวา มั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย
จำเป็นต้องเสริมสร้างการสร้างอารยธรรมทางจิตวิญญาณในพื้นที่ชนบท เสริมสร้างการศึกษาหลักนิติธรรม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงประเพณี และแนะนำเกษตรกรให้จัดการเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ค้นหากฎหมายเมื่อพบปัญหา ใช้ กฎหมายในการแก้ปัญหา แก้ข้อขัดแย้ง ตลอดจนพึ่งกฎหมายอย่างมีสติ ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหมู่บ้าน ต้องยึดมั่นในหลักการที่แน่วแน่ในการเป็นผู้นำของพรรคในการทำงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร“(“三农”) โดยปรับปรุงระบบผู้นำและกลไกการทำงานเพื่อเป็นหลักประกันในการเร่งสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง จำเป็นต้องยืนกรานให้เลขาธิการในระดับที่ห้าเข้าใจการฟื้นฟูชนบท โดยที่เลขาธิการคณะกรรมการพรรคระดับมณฑลต้องเป็น "แม่ทัพหน้า" ที่ดี จำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปรับปรุงทักษะการทำงานของ “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร" ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และสร้างทีมของผู้ปฏิบัติงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร" ที่มีฐานเสียงทางการเมือง ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของยุคใหม่และมีความสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง จำเป็นต้องปฏิบัติตามการผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมในท้องถิ่นและการแนะนำจากภายนอก มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการฝึกอบรมเลขานุการองค์กรพรรคหมู่บ้านและผู้นำของหน่วยงานการจัดการการเกษตรใหม่ ปรับปรุงคุณภาพของเกษตรกรอย่างครอบคลุม และใช้ความสามารถในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
จำเป็นต้องแนะนำกลุ่มคนเก่ง แนะนำบัณฑิต สู่ชนบทอย่างมีระเบียบ คนเก่ง กลับภูมิลำเนา แรงงานข้ามชาติ กลับภูมิลำเนา และผู้ประกอบการ กลับภูมิลำเนา เพื่อช่วยแก้ไข ความกังวลของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่และเริ่มต้นธุรกิจได้
จำเป็นต้องปรับปรุงระบบองค์กรระดับหมู่บ้านที่นำโดยองค์กรพรรคฯ ของหมู่บ้านสร้างองค์กรของพรรคระดับรากหญ้าในชนบทให้เป็นป้อมปราการในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเพื่อการเป็นผู้นำของพรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/ttxw/202212/t20221224_469737.html )