bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ มิ.ย.๖๔ กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ มิ.ย.๖๔ กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการและนโยบายสำคัญเพื่อรับมือกับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วง "แผน ๕ ปี ฉบับที่ ๑๔" (“十四五”) และพิจารณา “ข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายวางแผนครอบครัว ส่งเสริมให้ประชากรพัฒนาอย่างสมดุลในระยะยาว” (“关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定”) โดยมีนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 
๑. การประชุมชี้ให้เห็นว่า การตอบสนองต่อประชากรสูงอายุอย่างแข็งขันนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชน และเป็นมาตรการสำคัญในการบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูง และรักษาความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางสังคม นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ ภูมิภาคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางพรรคและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองต่อประชากรสูงอายุอย่างแข็งขัน และเร่งปรับปรุงระบบประกันสังคมและบริการดูแลผู้สูงอายุ ระบบและงานต่างๆ ได้บรรลุผลอย่างดีเยี่ยม
 
๒. การประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อประชากรสูงอายุอย่างแข็งขัน และเร่งการจัดตั้งและปรับปรุงระบบนโยบายที่เกี่ยวข้องและกรอบการทำงานของหน่วยงาน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอายุเกษียณตามกฎหมาย ส่งเสริมการวางแผนโดยรวมระดับชาติของการประกันบำเหน็จบำนาญขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบำเหน็จบำนาญหลายระดับ สำรวจการจัดตั้งกรอบระบบประกันการดูแลระยะยาว และเร่งรัดการสร้างสถาบันชุมชนที่มีการประสานงานและการผสมผสานระหว่างการรักษาพยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพ และระบบสนับสนุนสุขภาพ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสาขารวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่างจริงจัง ส่งเสริมคุณธรรมดั้งเดิมของลูกกตัญญู ความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อผู้สูงอายุของประเทศจีนและปกป้องสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพรรคและรัฐบาลทุกระดับควรปรับปรุงและปรับปรุงระบบงานผู้สูงอายุ เพิ่มการลงทุนทางการเงิน ปรับปรุงนโยบายการลงทุนทางการเงินและกลไกการจัดหาเงินทุนแบบหลายช่องทางและให้หลักประกันที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองต่อประชากรผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน
 
๓. ที่ประชุมชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่การประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ คณะกรรมการกลางของพรรคได้ตัดสินใจและดำเนินการที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเช่น การดำเนินการตามนโยบายลูกสองคนที่ครอบคลุมของประเทศจีน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งได้บรรลุผลในเชิงบวก ในเวลาเดียวกัน ประชากรทั้งหมดในประเทศมีขนาดใหญ่มาก และการสูงวัยของประชากรก็เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การปรับนโยบายการคลอดบุตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การใช้นโยบายว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งสามารถมีลูกสามคนและมาตรการสนับสนุนจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างประชากรในประเทศของจีน ใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อการสูงวัยของประชากรอย่างแข็งขัน และรักษาข้อได้เปรียบในทรัพยากรบุคคลของประเทศจีน
 
๔. ที่ประชุมเน้นย้ำว่าคณะกรรมการพรรคและรัฐบาลทุกระดับควรเสริมสร้างการวางแผนโดยรวม การประสานงานนโยบายและการดำเนินงาน จัดระเบียบการดำเนินการตามนโยบายการคลอดบุตรสามคนตามกฎหมาย ส่งเสริมการประสานงานนโยบายการเกิดและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงกลไกการประเมินผลกระทบต่อประชากรของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ต้องพิจารณาเรื่องการแต่งงาน การคลอดบุตร การเลี้ยงลูก และการศึกษา เสริมสร้างการศึกษาและคำแนะนำในมุมมองการแต่งงานและครอบครัวของคนหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้ว ควบคุมประเพณีทางสังคมที่ไม่ดี เช่น การแต่งงานที่ไม่ดี ของขวัญราคาแพง ปรับปรุงระดับการบริการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด และพัฒนาระบบบริการดูแลเด็กที่เป็นสากล ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาและการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาคุณภาพสูง และลดรายจ่ายในการศึกษาของครอบครัว จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการลาคลอดและการประกันการคลอดบุตร เพิ่มความแข็งแกร่งด้านภาษี ที่อยู่อาศัย และนโยบายสนับสนุนอื่นๆ และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสตรีในการจ้างงาน สำหรับครอบครัวลูกคนเดียวและการวางแผนครอบครัวในชนบท ครอบครัวที่มีลูกสาวสองคนก่อนการปรับนโยบายลูกสองคนที่ครอบคลุม ระบบแรงจูงใจและความช่วยเหลือในปัจจุบันและนโยบายพิเศษควรดำเนินการต่อไป
 
บทสรุป

 
ที่ประชุมฯ เน้นย้ำว่า จำเป็นต้องสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุน เพื่อการคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกลไกการทำงานและการดูแลที่นำโดยรัฐบาลและการมีส่วนร่วมในองค์กรทางสังคม ตลอดจนปกป้องสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของครอบครัว ทั้งนี้ ในการวางแผนครอบครัว จำเป็นต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรระยะกลางและระยะยาวระดับชาติและการวางแผนการพัฒนาประชากรในภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของประชากรที่สมดุลในระยะยาว
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล