bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ การดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ สำนักงานสำรองธัญญาหารและสิ่งของแห่งชาติจีนได้จัดการแถลงข่าวว่า การเก็บเกี่ยวธัญญาหารช่วงฤดูใบไม้ร่วงดำเนินการอย่างราบรื่น ราคาตลาดของธัญญาหารช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีความมั่นคง ขณะเดียวกัน จีนยังคงดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารที่มีคุณภาพสูงต่อไป จนถึงปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) จะบรรลุเป้าหมายการเพิ่มธัญญาหาร ๔๗ ล้านตันตามเวลากำหนด ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๕ ม.ค.๖๓ จีนสามารถเก็บเกี่ยวธัญญาหารช่วงฤดูใบไม้ร่วงได้รวมกว่า ๑ แสนล้านกิโลกรัม โดยปัจจุบัน นอกจากราคาตลาดธัญญาหารจะมีความมั่นคงดีและราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนั้น ธัญญาหารชนิดต่างๆ ก็ยังมีคุณภาพที่ดีอีกด้วย ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร

๒. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ ที่ผ่านมา สำนักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีน ได้ออกสมุดปกขาวว่าด้วยเรื่องธัญญาหารของจีน โดยมีความยาว ๑๒,๐๐๐ คำ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ (๑) บทนำ (๒) ผลสำเร็จด้านความปลอดภัยด้านธัญญาหาร (๓) หนทางความปลอดภัยด้านธัญญาหารที่มีเอกลักษณ์ของจีน  (๔) การเปิดกว้างและความร่วมมือระหว่างประเทศ  (๕) อนาคตกับนโยบาย  และ (๖) บทสรุป ทั้งนี้ สมุดปกขาวฉบับดังกล่าวได้บรรยายภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ของจีน เพื่อรักษาความปลอดภัยในด้านธัญญาหาร นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของจีนเพื่อประกันความปลอดภัยด้านธัญญาหาร ตลอดจนตอกย้ำจุดยืนของจีนที่จะเปิดกว้างและดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านธัญญาหาร อีกทั้งนำเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาธัญญาหารของจีนในอนาคต

บทสรุป

รัฐบาลจีนได้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความอดอยากของประชากรจีนจำนวน ๑,๔๐๐ ล้านคน รวมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และโภชนาการของประชาชนให้มีระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการสร้างความมั่นคงทางด้านธัญญาหาร โดยใช้พื้นที่ไร่นาจำนวน ๙% ของทั่วโลก และทรัพยากรน้ำจืดจำนวน ๖% ของโลก เลี้ยงดูประชากรจำนวน ๒๐% ของโลก นอกจากนี้ ปี ๒๐๑๘ จีนได้นำเข้าธัญญาพืชจำนวนกว่า ๒๐ ล้านตัน  และถั่วเหลืองกว่า ๘๐ ล้านตัน ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าธัญญาหารของโลก อันแสดงให้เห็นถึงการตลาดธัญญาหารของจีนที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับธัญญาหารได้เพิ่มปริมาณการแปรรูปธัญญาหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญญาหารมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อันเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อองค์การการค้าโลกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการยกเลิกโควต้าและใบอนุญาตการนำเข้าผลิตผลการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการบริหารโควต้าภาษีศุลกากรการนำเข้าเกี่ยวกับข้าวเจ้า ข้าวโพด และข้าวสาลี นอกจากนี้ จีนยังได้ลดภาษีศุลกากรนำเข้าธัญญาพืชอื่นๆ เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.globaltimes.cn/content/1166890.shtml 

http://thai.cri.cn/20200109/7a02e5f1-e8ad-2c1f-2727-65f08e107e1b.html 

http://thai.cri.cn/20191014/2092d765-754c-295e-ce8e-cfcf685f708c.html 

http://thai.cri.cn/20191015/39749530-8bea-a1dd-b9e7-deb0575ac2cd.html 

http://thai.cri.cn/20191014/857ff196-9646-28cf-fb1d-d9a052d4b936.html 

http://thai.cri.cn/20191015/a203d090-dde2-e3a0-e55a-3eb3e51efc8f.html 

http://www.scio.gov.cn/m/zfbps/32832/Document/1666228/1666228.htm