bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ.๖๔ การวิเคราะห์นโยบายพลังงานหมุนเวียนของจีน ตาม "ประกาศสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติเรื่องการทำความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนตามเงื่อนไขของท้องถิ่น“


 
๑.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของประกาศฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยแนวคิดการพัฒนา "นิเวศวิทยาอันดับแรกและการพัฒนาสีเขียว” (“生态优先、绿色发展”) ค่อยๆ ได้รับความนิยมทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังและเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน โดยในเดือน ก.ย.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 ว่า มุ่งมั่นที่จะบรรลุจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี ๒๐๖๐ (พ.ศ.๒๖๐๓) ซึ่งเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับประเทศจีนในการพัฒนาพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท้องถิ่นปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียน
 
๒. เนื้อหาหลักของประกาศฯ ดังกล่าว ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับการส่งเสริมการทำความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น โดย  
     ๒.๑ การวางแผนงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และจัดโครงการให้ความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างมีเหตุผล  
     ๒.๒ การส่งเสริมเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  
     ๒.๓ การส่งเสริมงานสาธิตนำร่องและการก่อสร้างโครงการสำคัญ ๆ ต่อไป  
     ๒.๔ การปรับปรุงระบบการจัดการภาครัฐ รวมทั้งเสริมสร้างการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางเทคนิคที่สำคัญ
 
๓. ข้อกำหนดสำหรับการวางแผนที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ
     ๓.๑ ทุกภูมิภาคควรถือว่าการให้ความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียนเป็นเนื้อหาสำคัญในการวางแผนพลังงานระดับภูมิภาค
     ๓.๒ การทำงานที่ดีในการเชื่อมโยงระบบทำความร้อนพลังงานหมุนเวียนกับการวางแผนพัฒนาเมืองในระหว่างการวางแผนและการก่อสร้างการฟื้นฟูเมืองพื้นที่เมืองใหม่และเขตอุทยานอุตสาหกรรม
     ๓.๓ การเชื่อมโยงระหว่างการให้ความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียนและการวางแผนเชิงกลยุทธ์การฟื้นฟูชนบท ในช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" (“十四五”) ซึ่งประเทศจีนจะดำเนินยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทอย่างเต็มที่
 
๔. ตามประกาศฯ ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับเทคโนโลยีการทำความร้อนพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ได้แก่ ความร้อนใต้พิภพ ความร้อนจากชีวมวล และเครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
 
บทสรุป

สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน ได้ออกประกาศเรื่องการทำความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนตามเงื่อนไขของท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศจีน ที่ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซ รวมทั้งการทำความร้อนด้วยพลังงานหมุนเวียน
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์

 http://www.nea.gov.cn/2021-02/08/c_139728134.htm