bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๓ การพัฒนาหลักประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแห่งชาติของจีน

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแห่งชาติของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (国家医保局) ของจีนได้ออกรายงานว่าด้วยสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ประจำปี ๒๐๑๙ (2019年全国医疗保障事业发展统计公报) เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ โดยระบุว่า ปัจจุบัน จีนมีประชากรเกือบ ๑,๔๐๐ ล้านคน และในจำนวนนี้ ๑,๓๕๐ ล้านคนอยู่ในระบบประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) จีนมีอัตราการเข้าร่วมระบบประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานมากกว่าร้อยละ ๙๕  

๒. ในรายงานดังกล่าว ยังได้ระบุว่า ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) รายได้ของกองทุนประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ คิดเป็น ๒,๔๔๒,๑๐๐ ล้านหยวน สูงกว่าปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ร้อยละ ๑๐.๒ ส่วนรายจ่ายของกองทุนดังกล่าวทั่วประเทศคิดเป็น ๒,๐๘๕,๔๐๐ ล้านหยวน สูงกว่าปี ๒๐๑๘ ที่ร้อยละ ๑๒.๒ ปัจจุบัน เงินทุนสะสมของกองทุนประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานทั่วประเทศมีมูลค่ารวม ๒,๗๖๙,๗๐๐ ล้านหยวน

๓. ข้อสังเกต ในบัญชีรายชื่อยาของระบบประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแห่งชาติที่จีน ที่เผยแพร่ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) พบว่า มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาจีนสำเร็จรูปที่จัดอยู่ในระบบดังกล่าวรวม ๒,๗๐๙ รายการ ในจำนวนนี้ มียาแผนปัจจุบัน ๑,๓๗๐ รายการ และยาจีนสำเร็จรูป ๑,๓๓๙ รายการ ซึ่งต่อมา จีนได้มีการประกาศรายชื่อยาในแผนประกันสุขภาพฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๓ ทำให้ราคายาหลายประเภทลดลงอย่างมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๐.๗ และได้เพิ่มยาใหม่ ๗๐ ประเภท โดยในจำนวนนี้ เป็นยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ๓ ประเภท ที่มีอยู่ในรายชื่อครั้งแรก โดยมีราคาลดลงกว่า ๘๕% ซึ่งยาดังกล่าวให้การรักษาครอบคลุมผู้ติดไวรัสตับอักเสบซีทุกประเภท และยกระดับผลการรักษาของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีจำนวนเกือบ ๑๐ ล้านคนของจีน ในขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีผู้ติดไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุดของโลก ดังนั้น การลดราคายาเหล่านี้จะเป็นการลดภาระของผู้ป่วย และช่วยให้ประเทศจีนบรรลุเป้าหมายที่จะขจัดไวรัสตับอักเสบซีภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) อีกด้วย

บทสรุป

การพัฒนาหลักประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแห่งชาติของจีน โดยการยึดมั่นกับหลักการขั้นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง จึงถือเป็นงานที่สำคัญของรัฐบาลจีน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.chinanews.com/gn/2020/06-24/9221496.shtml

https://news.sina.cn/2019-10-01/detail-iicezzrq9600296.d.html

http://www.zmdnews.cn/2020/0625/596725.shtml

http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/10/content_5468190.htm

http://m.cnr.cn/news/20200625/t20200625_525144316.html

http://www.cmei.org.cn/content/?14778.html

http://thai.cri.cn/20200626/d9a45b54-1a59-8e86-8fa3-305b39dc40c9.html

http://thai.cri.cn/20191230/dfc859ff-3289-d74e-777b-e1f48c912439.html

http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/30/content_5465010.htm

https://www.sohu.com/a/404106703_456029