bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔


 
๑. นายหวัง อี้ กล่าวถึงกรณีปัญหาทะเลจีนใต้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศได้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจัยที่ไม่มั่นคงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ทะเลจีนใต้โดยส่วนใหญ่มาจากภายนอกภูมิภาค ในขณะที่จีนและประเทศในอาเซียนได้บรรลุฉันทามติที่สำคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้และมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของ “แนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้" (“南海行为准则”) ประเทศตะวันตกบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกากลัวว่าทะเลจีนใต้จะไม่วุ่นวายและมักจะมาที่ทะเลจีนใต้ภายใต้ร่มธง “การนำทางอย่างเสรี” (“自由航行”) ในหลาย ๆ ครั้งเพื่อหว่านความไม่ลงรอยกันในประเด็นทะเลจีนใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทำลายสันติภาพในทะเลจีนใต้และทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค ความพยายามของจีนและประเทศในอาเซียนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้มีความมั่นใจมีความสามารถและชาญฉลาดในการจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม โดยจีนและประเทศในอาเซียนควรพึ่งตนเองต่อไปในประเด็นทะเลจีนใต้ กล่าวคือ  
     ๑.๑ ประการที่หนึ่งคือ การขจัดการแทรกแซงและปรึกษาหารือล่วงหน้าเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้" (“南海行为准则”) และมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ตรงตามความต้องการของทุกฝ่ายและมีเนื้อหาที่สำคัญมากขึ้นโดยเร็วที่สุด กฎระเบียบของภูมิภาคที่มีประสิทธิผล  
     ๑.๒ ประการที่สอง ดำเนินการตาม “ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้” (“南海各方行为宣言”) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลต่อไปสร้างฉันทามติต่อไป เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันส่งเสริมความร่วมมือและรักษาเสถียรภาพโดยรวมของทะเลจีนใต้
 
๒. นายหวัง อี้ กล่าวถึงกรณีปัญหาในประเทศเมียนมาร์ว่า จีนมีข้อเสนอ ๓ ประการ ได้แก่  
     ๒.๑ ประการแรก สันติภาพและเสถียรภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายในเมียนมาร์จะรักษาความสงบและความยับยั้งชั่งใจ ดำเนินการจากผลประโยชน์พื้นฐานของชาวเมียนมาร์ยืนกรานที่จะแก้ไขความขัดแย้งและความแตกต่างภายใต้รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือและดำเนินการต่อไปเพื่อพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งนองเลือดขึ้นใหม่และทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด  
     ๒.๒ ประการที่สอง เมียนมาร์เป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนจีนสนับสนุนอาเซียนในการยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและฉันทามติไกล่เกลี่ย รวมทั้งแสวงหาฉันทามติจากอาเซียนในแนวทางอาเซียน โดยจีนยินดีที่จะติดต่อและสื่อสารกับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยของเมียนมาร์และเจตจำนงของประชาชนเพื่อที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการผ่อนคลายความตึงเครียด  
     ๒.๓ ประการที่สาม เมียนมาร์และจีนเป็นประเทศเชื่อมโยงกันด้วยภูเขาและแม่น้ำและเป็นประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน นโยบายที่เป็นมิตรของจีนต่อเมียนมาร์เปิดกว้างสำหรับชาวเมียนมาร์ทุกคน จีนมีการแลกเปลี่ยนที่เป็นมิตรระยะยาวกับทุกฝ่ายและกลุ่มต่างๆ ในเมียนมาร์รวมถึงสันนิบาตประชาธิปไตย และมิตรภาพกับจีนถือเป็นฉันทามติของทุกภาคส่วนในเมียนมาร์มาโดยตลอด ไม่ว่าสถานการณ์ในเมียนมาร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความมุ่งมั่นของจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีน - เมียนมาร์จะไม่หวั่นไหวและทิศทางในการส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรจะไม่เปลี่ยนไป
 
บทสรุป

นายหวัง อี้ เน้นย้ำว่า ปัจจัยที่ไม่มั่นคงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ทะเลจีนใต้มาจากภายนอกภูมิภาค ทั้งนี้ ความพยายามของจีนและประเทศในอาเซียนได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถและชาญฉลาดในการจัดการกับความแตกต่างอย่างเหมาะสมโดยดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ส่วนสถานการณ์ในเมียนมาร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความมุ่งมั่นของจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีน - เมียนมาร์จะไม่หวั่นไหวและทิศทางในการส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรจะไม่เปลี่ยนไป
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์

https://mp.weixin.qq.com/s/49ca7MN-KmorRhpHTnOzsw