bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๗ ก.ย.๖๒ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน” (战略伙伴:中泰关系分析) (ตอนที่ ๒) โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

โดยสรุปย่อประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

๔. วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 实现战略目标的方法和途径
แนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในระยะยาวรวมทั้งการใช้ทรัพยากร ดังนั้น ทั้งประเทศไทยและจีนจึงแสดงความมุ่งมั่นต่อการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ด้วยการดำเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่
要达到上述目标,需要制定规划,确定长期的行动框架思路,包括资源使用等。因此,中泰两国均致力于通过采取以下措施建立双边全面战略合作伙伴关系。

         ๔.๑ ในด้านการเมือง政治方面
หนึ่ง ดำเนินการเรื่องการเป็นหุ้นส่วนตามแนวทางของหลักการห้าข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และหลักของกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
一是按照和平共处五项原则和普遍认可的国际法准则发展伙伴关系。
สอง ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนการเยือนในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองระหว่างกัน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้มีมากขึ้น
二是不断密切双方各方面的往来和交流访问,增进相互间的政治理解与互信,促进双方更多的全面战略伙伴合作。
        ๔.๒ ในด้านเศรษฐกิจ经济方面
ทั้งสองประเทศสนับสนุนกลไกความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการคมนาคมติดต่อ โดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน เป็นต้น
双方支持建立经贸和互联互通方面特别是基础设施投资方面的合作机制,如泰中经贸投资联合委员会等。
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าทวิภาคีให้บรรลุ ๑๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจะแสวงหาวิธีการที่จะลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี ตามแผนความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจในระยะ ๕ ปี
根据两国5年经贸合作计划,服务和推动双边贸易在2016年前实现万亿?美元的目标,促进双方在共同利益领域的投资,鼓励在双方的贸易与投资活动中使用当地的货币,设法减少因汇率风险给双边经贸合作带来的影响。
        ๔.๓ ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ安全与国防方面
ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการทหาร โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนประจำปีของกระทรวงกลาโหมระหว่างสองประเทศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมั่นคงและการทหารในการรองรับต่อภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ รวมทั้งขยายความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ
中泰两国致力于推动安全和军事方面的交流与合作,两国国防部每年组织交流互访,就安全和军事事务进行协商以共同应对新型安全威胁,包括扩大人道主义救援和减少自然灾害方面的合作,当然还有国防科技方面的合作。
ทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันในความร่วมมือด้านความมั่นคงเชิงลึก โดยมีมาตรการเพื่อการป้องกันและการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้มีหน่วยงานเพื่อการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงในลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ ยังเห็นร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
双方一致同意开展深层次的安全事务合作,制定了预防和打击恐怖主义、跨国刑事犯罪、贩卖人口、非法偷渡、毒品走私等措施,还积极组织相关力量保护湄公河流域的秩序与安全。同时,还希望开展信息技术安全方面的交流与合作。
        ๔.๔ ในด้านการเชื่อมโยงการคมนาคม交通设施的互联互通
ดำเนินความร่วมมืออย่างแข็งขัน ทั้งในด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะในแม่น้ำโขง และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งการเชื่อมโยงนอกภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้เครือข่ายคมนาคมทางบกในการเชื่อมต่อไทยและจีน โดยผ่านลาวและเมียมา อาทิ ถนนคุนหมิง – กรุงเทพฯ (R3A) ถนนมุกดาหาร – หนานหนิง (R9) และถนนนครพนม – หนานหนิง (R12) เพื่อการส่งเสริมผลผลิตด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
积极开展合作,包括陆路和水路交通方面的合作,特别是湄公河航道和高铁的建设,推动实现东盟区域内和区域外互联互通的目标。两国同意通过途经老挝和越南的陆上交通网如昆明-曼谷(R3A)、莫拉限-南宁(R9)和那空帕侬-南宁(R12)的公路实现中泰之间的互联互通以促进农产品出口和旅游业的发展。

ขอนำเสนอตอนที่ ๓ วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (实现战略目标的方法和途径 ) เพิ่มเติมต่อในวันพรุ่งนี้