bg-head-3

กิจกรรมชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมชมรมศิษย์เก่าข้าราชการทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

กิจกรรมชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา