bg-head-3

ข้อมูลรายละเอียดของทุน

 

ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษา


๑. ระยะเวลาการศึกษา ๑๑ เดือน
 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนช่วงต้นเดือนกันยายน  – กรกฎาคม ในปีถัดไป เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน


๒. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้

๒.๑ ค่าเทอมเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ หยวน/ทุน)

๒.๒ ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (พักห้องละ ๒ คน)(ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน)

๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

       ๒.๓.๑ ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

       ๒.๓.๒ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล

       ๒.๓.๓ ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)

       ๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)


๓.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสำกัดจะต้องรับผิดชอบเอง

๓.๑ ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ๑,๕๐๐ บาท (หรือจ่ายตามจริง)

      - ค่าการจัดทำวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖๐๐ หยวน (หรือจ่ายตามจริง)

๓.๒ ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา)(ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)

๓.๓ ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี)

๓.๔ ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) ๑,๐๐๐ หยวน/คน/ปี

๓.๕ ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ หยวน/คน

๓.๖ ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์)

๓.๗ ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/คน

๓.๘ ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖,๐๐๐ หยวน/คน

๓.๙ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

*(เทียบเคียงจากอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/คน)

หมายเหตุ*
- รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัวเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๐:๔๐:๒๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้นจึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ ๖๐ คือ เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

 

๔. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา

๔.๑ รับราชการ

๔.๒ ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๐ ปี (ยกเว้นศึกษาต่อเนื่อง)

๔.๓ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๔.๔ มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น : ต้องเข้ารับการรอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์

๔.๕ หากมีผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔.๖ สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน ปีปัจจุบัน ถึง เดือนกรกฎาคม ปีถัดไป ได้.

๔.๗ ผ่านการรับรองจากทางต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา ๑๑ เดือน


๕. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร

๕.๑ หนังสือแจ้งอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด

๕.๒ ประวัติส่วนตัว

๕.๓ รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๔ ใบ โดยต้องเป็นรูปถ่ายในชุดปกติเท่านั้น (ไม่ใช่รูปถ่ายชุดราชการ)

๕.๔ วุฒิการศึกษาล่าสุด

๕.๕ หนังสือรับรองการทำงาน

๕.๖ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๕.๗ กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย อย่างละ ๑ ชุด

๕.๘ สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ (ถ้ามี)

 

๖. รายละเอียดคอร์สเรียน

ตามลิงค์แนบ