bg-head-3

ข้อมูลรายละเอียดของทุน

 

ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษา


๑. ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กันยายน  – ๑ สิงหาคม ในปีถัดไป เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน


๒. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้

๒.๑ สนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี 

๒.๒ สนับสนุนค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี  (พัก ๒ คน)


๓.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสำกัดจะต้องรับผิดชอบเอง

๓.๑ ค่าตำราที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดพิมพ์เอง

๓.๒ ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 

๓.๓ ค่าอาหาร 

๓.๔ การตรวจร่างกายและการประกันสุขภาพ ขอให้ดำเนินการจากประเทศไทย สำหรับการตรวจร่างกายขอให้ดำเนินการ  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ซึ่งทางสาธารณรัฐประชาชนจีน  จะให้การรับรองเพียงแห่ง อนึ่ง การประกันสุขภาพและการยื่นทำหลักฐานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน   ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะเป็นผู้จัดหาและอำนวยความสะดวกให้ 

๓.๕ การศึกษาดูงานระหว่างภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ขอให้ผู้ได้รับทุน หรือหน่วยงานต้นสำกัดพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะจัดให้มีหรือไม่

๓.๖  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อาทิ   เงินติดตัว, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ-เซียะเหมิน(ขาไป)  และ เซียะเหมิน-กรุงเทพฯ  (ขากลับ) , ค่าหนังสือเดินทาง  และค่าขอ VISA

๔. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา

๔.๑ รับราชการ

๔.๒ ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี

๔.๓ จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า

๔.๔ มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น

๔.๕ สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนสิงหาคมในปีถัดไป ได้.


๕. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร

๕.๑  ประวัติส่วนตัว

๕.๒  วุฒิการศึกษาล่าสุด

๕.๓  หนังสือรับรองการทำงาน

๕.๔  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด และรูปถ่าย ๒ นิ้ว  ๕ ใบ

๕.๕  กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยอย่างละ ๑ ชุด

๕.๖  สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) ๑ ใบ